Quyết định thành lập hội đồng khen thưởng

Quyết định thành lập hội đồng khen thưởng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Số: 1551/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 01 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ Quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 782 /SNV-TĐKT ngày 28 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Cần Thơ, gồm các thành viên có tên sau đây.

* Chủ tịch Hội đồng:

– Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

* Phó Chủ tịch Hội đồng:

– Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

– Mời bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

– Mời ông Huỳnh Ngọc Thạch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

– Ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố, Thường trực Hội đồng.

* Ủy viên:

– Ông Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Ông Nguyễn Quang Nghị, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

– Ông Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

– Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an thành phố.

– Mời ông Phạm Minh Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy.

– Mời ông Lê Bá Phước, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

– Mời bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ.

– Mời bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố.

– Mời ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố.

– Mời ông Trần Thành Trai, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy.

– Mời ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy.

– Mời ông Lê Thanh Hồng, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy.

* Thư ký: Bà Huỳnh Thị Kim Hồng, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Tùy theo nội dung từng kỳ họp của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng sẽ mời đại diện cơ quan và đoàn thể có liên quan tham dự.

Điều 2. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố có nhiệm vụ:

  1. a) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền.
  2. b) Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn.
  3. c) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng.
  4. d) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phong tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.
  5. e) Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể và theo Quy chế hoạt động được Hội đồng thông qua.

Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố được sử dụng bộ máy giúp việc của cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– TTTU; TT. HĐND thành phố;

– UBND thành phố (1A, 1B)

– Văn phòng UBND thành phố (3C);

– Lưu: VT, Kiệt

CVĐ 6786

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Hùng Dũng

 

tag: hđtđ   mẫu