THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

THÀNH LP CÔNG TY QUN LÝ QU

Theo quy định của Luật chứng khoán thì công ty quản lý quỹ đầu tư là mô hình quản lý quỹ đầu tư được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của luật doanh nghiệp. Ủy ban chứng khoán Nhà nước là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Giấy phép này đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về quỹ đầu tư và thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư.

Qu đu tư là gì ? Công ty qun lý qu đu tư là gì ?

Điều 6 Luật chứng khoán có đưa ra giải thích về quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

– Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.

– Quỹ đại chúng là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.

– Quỹ thành viên là quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn không vượt quá ba mươi thành viên và chỉ bao gồm thành viên là pháp nhân.

– Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.

– Quỹ đóng là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Theo điều 61 Luật chứng khoán thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là công ty thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh gồm: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, công ty quản lý quỹ được huy động và quản lý các quỹ đầu tư nước ngoài có mục tiêu đầu tư vào Việt Nam.

cp fpt khái niệm manulife prudential so sánh ở quốc tế vietinbank

Văn bn pháp lut quy đnh v thành lp công ty qun lý qu đu tư

  • Luật chứng khoán
  • Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn luật chứng khoán
  • Nghị định 86/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh chứng khoán
  • Thông tư 91/2013/TT-BTC quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam
  • Thông tư 146/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty quản lý quỹ
  • Thông  tư 212 về quản lý quỹ
  • Thông tư 125 về công  ty quản lý quỹ

Điu kin thành lp công ty qun lý qu đu tư

Để được cấp phép thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Có trụ sở; có trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán, đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán thì không phải đáp ứng điều kiện về trang bị, thiết bị;

– Có đủ vốn pháp định theo quy định

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phải có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

– Trường hợp cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh; trường hợp là pháp nhân phải đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn. Các cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập phải sử dụng nguồn vốn của chính mình để góp vốn thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

cp fpt khái niệm manulife prudential so sánh ở quốc tế vietinbank

Th tc thành lp công ty qun lý qu đu tư

Để thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm:

– Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

– Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

– Xác nhận của ngân hàng về mức vốn pháp định gửi tại tài khoản phong toả mở tại ngân hàng.

– Danh sách dự kiến Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhân viên thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán kèm theo bản sao Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

– Danh sách cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với pháp nhân.

– Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập của cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là pháp nhân tham gia góp vốn từ mười phần trăm trở lên vốn điều lệ đã góp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

– Dự thảo Điều lệ công ty.

– Dự kiến phương án hoạt động kinh doanh trong ba năm đầu phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép kèm theo các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro.

Thi hn cp Giy phép thành lp công ty qun lý qu đu tư:

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hợp lệ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Trường hợp từ chối, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có quyền đề nghị người đại diện trong số thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập hoặc người dự kiến được bổ nhiệm, tuyển dụng làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của tổ chức đề nghị cấp giấy phép giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản.

Công b Giy phép thành lp công ty qun lý qu đu tư:

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, công ty quản lý quỹ phải công bố Giấy phép thành lập và hoạt động trên phương tiện thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp.

Trên đây là điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Để hiểu rõ hơn về thủ tục thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quý vị có thể nghiên cứu thêm các văn bản quy định về lĩnh vực chứng khoán.

Tag: quy định về thành lập công ty quản lý quỹ, điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ, thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ, thành lập công ty quỹ, cty mạo hiểm cách hội ngành kế hoạch xây dựng tnhh xưởng