Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL của Bộ văn hóa thể thao và du lịch

 BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Số: 04/2019/TT-BVHTTDL

 Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2019

 

 THÔNG TƯ

 BAN HÀNH DANH MỤC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO BẮT BUỘC CÓ NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN, DANH MỤC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO MẠO HIỂM

 Căn cứ Luật Thể dục, thể thao và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

 Căn cứ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

 Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

 Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;

 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.

 Điều 1. Danh mục ban hành kèm theo Thông tư

 Ban hành kèm theo Thông tư này 02 (hai) danh mục, gồm:

 1. Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện;

 2. Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.

 Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

 1. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

 Điều 3. Hiệu lực thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

 2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kịp thời nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ;
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Tòa án Nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị – xã hội;
– Cục kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL;
– Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
– Các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
– Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT;
– Sở VHTT, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia;
– Lưu: VT, TCTDTT (10), S (390).

 BỘ TRƯỞNG

 Nguyễn Ngọc Thiện

  

 DANH MỤC

 HOẠT ĐỘNG THỂ THAO BẮT BUỘC CÓ NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2019/TT-BVHTTDL ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 TT

Hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện

 Thuộc môn thể thao

 1

Tập luyện, thi đấu Leo núi nhân tạo Leo núi thể thao

 2

Tập luyện, thi đấu Trượt băng Trượt băng

 3

Tập luyện, thi đấu Đua ngựa Đua ngựa

 4

Tập luyện, thi đấu Kiếm thể thao Đấu kiếm thể thao

 5

Tập luyện, thi đấu Bắn súng Bắn súng thể thao

 6

Tập luyện, thi đấu Bắn cung Bắn cung

 7

Tập luyện, thi đấu Thể dục dụng cụ Thể dục dụng cụ

 8

Tập luyện, thi đấu Thể dục nhào lộn (trên mặt lưới có lò xo) Thể dục nhào lộn

 9

Tập luyện, thi đấu Đua thuyền Đua thuyền Rowing, Canoe và thuyền truyền thống

  

 DANH MỤC

 HOẠT ĐỘNG THỂ THAO MẠO HIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 
04 /2019/TT-BVHTTDL ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 TT

Hoạt động thể thao mạo hiểm Thuộc môn thể thao

 1

Tập luyện, thi đấu Dù lượn có động cơ Dù lượn

 2

Tập luyện, thi đấu Dù lượn không động cơ

 3

Tập luyện, thi đấu Diều bay có động cơ Diều bay

 4

Tập luyện, thi đấu Diều bay không động cơ

 5

Tập luyện, thi đấu Leo núi tự nhiên Leo núi thể thao

 6

Tập luyện, thi đấu Lặn biển thể thao giải trí Lặn biển thể thao giải trí

 7

Tập luyện, thi đấu Mô tô nước trên biển Mô tô nước trên biển

 8

Tập luyện, thi đấu Ô tô thể thao địa hình Ô tô thể thao địa hình

 9

Tập luyện, thi đấu Mô tô thể thao Mô tô thể thao

 10

Tập luyện, thi đấu Xe đạp địa hình Xe đạp thể thao