Thông tư 23/2019/TT-BCT của Bộ công thương

 BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Số: 23/2019/TT-BCT

 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

 THÔNG TƯ

 QUY ĐỊNH VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG CÓ XUẤT XỨ TỪ CÁC NƯỚC ASEAN

 Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chc của Bộ Công Thương;

 Thực hiện cam hết xóa bỏ hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN;

 Thực hiện Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về việc tạm đình chỉ thực hiện Điều 20 Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA);

 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN.

 Điều 1. Quy định chung

 1. Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (mã HS 1701) có xuất xứ từ các nước ASEAN theo quy đnh của pháp luật hiện hành.

 2. Số lượng đường nhập khẩu từ các nước ASEAN không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ Công Thương công bố theo cam kết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) áp dụng với các nước WTO.

 Điều 2. Quy định thuế suất thuế nhập khẩu

 Thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng đường có xuất xứ từ các nước ASEAN thực hiện theo quy định của Chính phủ.

 Điều 3. Hiệu lực thi hành

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các t
nh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Chủ tịch nước, V
ăn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Tổng Bí Thư;
– V
ăn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
– Viện KSND tối cao;
– T
òa án ND tối cao;
– Cơ quan TW c
a các Đoàn thể;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra V
ăn bn);
– Kiểm toán Nhà nước;
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Công Thương;
– Các Sở Công Thương;
– Bộ Công Thương: Bộ trư
ng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
– Lưu: VT, XNK.

 BỘ TRƯỞNG

 Trần Tuấn Anh