Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội

 BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Số: 35/2019/TT-BLĐTBXH

 Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

 THÔNG TƯ

 QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

 Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 ca Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

 Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (sau đây gọi tắt là Nghị định số 115/2015/NĐ-CP);

 Căn cứ Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chtiết một số điều ca Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyn (sau đây gọi tắt là Nghị định s 134/2015/NĐ-CP);

 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội,

 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quđịnh mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

 Điều 1. Đối tượng áp dụng

 1. Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP bao gồm:

 a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

 b) Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

 2. Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP là người tham gia bo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

 Điều 2. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

 1. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

 Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

 =

 Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

 x

 Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

 Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

 Bảng 1:

 Năm

 Trưc 1995

 1995

 1996

 1997

 1998

 1999

 2000

 2001

 2002

 2003

 2004

 2005

 2006

 2007

 Mức điều chnh

 4,85

 4,12

 3,89

 3,77

 3,50

 3,35

 3,41

 3,42

 3,29

 3,19

 2,96

 2,73

 2,54

 2,35

 Năm

 2008

 2009

 2010

 2011

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

 2020

  

 Mức điều chỉnh

 1,91

 1,79

 1,64

 1,38

 1,26

 1,18

 1,14

 1,13

 1,10

 1,06

 1,03

 1,00

 1,00

  

 2. Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

 Điều 3. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

 1. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đi tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này được điều chỉnh theo công thức sau:

 Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm

 =

 Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

 x

 Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

 Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bo hiểm xã hội ca năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 dưới đây:

 Bảng 2:

 Năm

 2008

 2009

 2010

 2011

 2012

 2013

 2014

 Mức điều chỉnh

 1,91

 1,79

 1,64

 1,38

 1,26

 1,18

 1,14

 Năm

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

 2020

  

 Mức điều chỉnh

 1,13

 1,10

 1,06

 1,03

 1,00

 1,00

  

 2. Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo him xã hội bt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều này, tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chnh theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Điều 2 Thông tư này. Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.

 Điều 4. Điều khoản thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2020; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

 2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để kịp thời nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính ph
;
– VP T
Ư Đảng và các Ban của Đảng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– 
Tòa án nhân dân ti cao;
– Viện Ki
m sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TƯ;
– S
ở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
– Công 
báo; Cổng Thông tin điện tử của Chính ph;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
– Lưu: VT, PC, BHXH.

 BỘ TRƯỞNG

 Đào Ngọc Dung