THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT

 BỘ Y TẾ – BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT

  Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

 Căn cứ Luật Bo vệ môi trường năm 2014;

 Căn cứ Nghị định s 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu;

 Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

 Căn cứ Nghị định s 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

 Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất thải y tế,

 Chương I

 QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 1. Thông tư này quy định chi tiết Khoản 6, Khoản 7 Điều 49 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu.

 2. Thông tư này không điều chỉnh về quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động mai táng, hỏa táng và chất thải phóng xạ phát sinh từ hoạt động y tế. Việc qun lý chất thải phát sinh từ hoạt động mai táng, hỏa táng thực hiện theo quy định về hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng. Việc quản lý chất thải phóng xạ phát sinh từ hoạt động y tế thực hiện theo quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

 Điều 2. Đối tượng áp dụng

 Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến chất thải y tế trên lãnh thổ Việt Nam.

 Điều 3. Giải thích từ ngữ

 Trong Thông tư này, các từ ng dưới đây được hiểu như sau:

 1. Chất thải y tế là chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của các cơ sở y tế, bao gồm chất thải y tế nguy hại, chất thải y tế thông thường và nước thải y tế.

 2. Chất thải y tế nguy hại là chất thải y tế chứa yếu tố lây nhiễm hoặc có đặc tính nguy hại khác vượt ngưỡng chất thải nguy hại, bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm.

 3. Quản lý cht thải y tế là quá trình giảm thiu, phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyn, tái chế, xử lý chất thải y tế và giám sát quá trình thực hiện.

 4. Giảm thiểu chất thải y tế là các hoạt động làm hạn chế tối đa sự phát thải chất thải y tế.

 5. Thu gom chất thải y tế là quá trình tập hợp chất thải y tế từ nơi phát sinh và vận chuyển về khu vực lưu gi, xử lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế.

 6. Vận chuyển chất thải y tế là quá trình chuyên chở chất thải y tế từ nơi lưu gi chất thải trong cơ sở y tế đến nơi lưu giữ, xử lý chất thải của cơ sở xử lý chất thải y tế cho cụm cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung hoặc cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung có hạng mục xử lý chất thải y tế.

 7. Cơ sở y tế bao gồm: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (trừ phòng khám bác sĩ gia đình; phòng chn trị y học cổ truyền; cơ sở dịch vụ đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp; chăm sóc sức khỏe tại nhà; cơ sở dịch vụ h trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài; cơ sở dịch vụ kính thuốc; cơ sở dịch vụ làm răng giả; bệnh xá; y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức); cơ sở y tế dự phòng; cơ sở đào tạo và cơ sở nghiên cứu có thực hiện các xét nghiệm về y học.

 Chương II

 QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

 Mục 1: PHÂN ĐỊNH, PHÂN LOẠI, THU GOM, LƯU GIỮ, GIẢM THIỂU, TÁI CHẾ CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI VÀ CHẤT THẢI Y TẾ THÔNG THƯỜNG

 Điều 4. Phân định chất thải y tế

 1. Chất thải lây nhiễm bao gồm:

 a) Chất thải lây nhiễm sắc nhọn là chất thải lây nhiễm có thể gây ra các vết cắt hoặc xuyên thủng bao gồm: kim tiêm; bơm liền kim tiêm; đầu sắc nhọn của dây truyền; kim chọc dò; kim châm cứu; lưỡi dao mổ; đinh, cưa dùng trong phẫu thuật và các vật sắc nhọn khác;

 b) Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn bao gồm: Chất thải thấm, dính, chứa máu hoặc dịch sinh học của cơ thể; các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly;

 c) Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao bao gồm: Mu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mu bệnh phm phát sinh từ các phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III trở lên theo quy định tại Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm;

 d) Chất thải giải phẫu bao gồm: Mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ và xác động vật thí nghiệm.

 2. Chất thải nguy hại không lây nhiễm bao gồm:

 a) Hóa chất thải b bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại;

 b) Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất;

 c) Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải b có chứa thủy ngân và các kim loại nặng;

 d) Chất hàn răng amalgam thải bỏ;

 đ) Chất thải nguy hại khác theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT- BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại (sau đây gọi tắt là Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT).

 3. Chất thải y tế thông thường bao gồm:

 a) Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người và cht thải ngoại cảnh trong cơ sở y tế;

 b) Chất thải rắn thông thường phát sinh từ cơ sở y tế không thuộc Danh mục chất thải y tế nguy hại hoặc thuộc Danh mục chất thải y tế nguy hại quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này nhưng có yếu tố nguy hại dưới ngưng chất thải nguy hại;

 c) Sản phẩm thi lỏng không nguy hại.

 4. Danh mục và mã chất thải y tế nguy hại bao gồm:

 a) Danh mục và mã chất thải nguy hại quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT được quy định cụ thể cho chất thải y tế nguy hại tại Phụ lục số 01 (A) ban hành kèm theo Thông tư này;

 b) Danh mục chất thải y tế thông thường được phép thu gom phục vụ mục đích tái chế quy định tại Phụ lục số 01 (B) ban hành kèm theo Thông tư này.

 Điều 5. Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế

 1. Bao bì (túi), dụng cụ (thùng, hộp, can), thiết bị lưu chứa chất thải y tế thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6 và Khoản 7 Điều này. Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải có biểu tượng theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. Cơ sở y tế không phải thực hiện các quy định có liên quan về bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

 2. Bảo đảm lưu chứa an toàn chất thải, có kh năng chống thấm và có kích thước phù hp với lượng chất thải lưu chứa.

 3. Màu sắc của bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế quy định như sau:

 a) Màu vàng đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải lây nhiễm;

 b) Màu đen đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại không lây nhiễm;

 c) Màu xanh đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế thông thường;

 d) Màu trng đối với bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải tái chế.

 4. Bao bì, dụng cụ đựng chất thải y tế sử dụng phương pháp đốt không làm bằng nhựa PVC.

 5. Thùng, hộp đựng chất thải có nắp đóng, mở thuận tiện trong quá trình sử dụng.

 6. Ngoài các quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 và Khoản 5 Điều này, thùng, hộp đng chất thải sắc nhọn phi có thành, đáy cứng không bị xuyên thủng.

 7. Thùng, hộp đựng chất thải có th tái sử dụng theo đúng mục đích lưu chứa sau khi đã được làm sạch và để khô.

 Điều 6. Phân loại chất thải y tế

 1. Nguyên tắc phân loại chất thải y tế:

 a) Chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường phải phân loại để quản lý ngay tại nơi phát sinh và tại thời điểm phát sinh;

 b) Từng loại chất thải y tế phải phân loại riêng vào trong bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải theo quy định tại Điều 5 Thông tư này. Trường hợp các chất thải y tế nguy hại không có khả năng phản ứng, tương tác với nhau và áp dụng cùng một phương pháp xử lý có th được phân loại chung vào cùng một bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa;

 c) Khi chất thải lây nhiễm để lẫn với chất thải khác hoặc ngược lại thì hỗn hợp chất thải đó phải thu gom, lưu giữ và xử lý như chất thải lây nhiễm.

 2. Vị trí đặt bao bì, dụng cụ phân loại chất thải:

 a) Mỗi khoa, phòng, bộ phận phi bố trí vị trí để đặt các bao bì, dụng cụ phân loại chất thải y tế;

 b) Vị trí đặt bao bì, dụng cụ phân loại chất thải y tế phải có hướng dn cách phân loại và thu gom chất thải.

 3. Phân loại chất thải y tế:

 a) Chất thải lây nhiễm sc nhọn: Đựng trong thùng hoặc hộp có màu vàng;

 b) Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng;

 c) Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: Đng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng;

 d) Chất thải giải phu: Đựng trong 2 lần túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng;

 đ) Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng rắn: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu đen;

 e) Cht thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng: Đng trong các dụng cụ có nắp đậy kín;

 g) Chất thải y tế thông thường không phục vụ mục đích tái chế: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu xanh;

 h) Chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu trắng.

 Điều 7. Thu gom chất thải y tế

 1. Thu gom chất thải lây nhiễm:

 a) Chất thải lây nhiễm phải thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế;

 b) Trong quá trình thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín, thùng đựng chất thải phải có nắp đậy kín, bảo đảm không bị rơi, rò r chất thải trong quá trình thu gom;

 c) Cơ sở y tế quy định tuyến đường và thời điểm thu gom chất thải lây nhiễm phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến khu vực chăm sóc người bệnh và khu vực khác trong cơ sở y tế;

 d) Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phải xử lý sơ bộ trước khi thu gom về khu lưu giữ, xử lý chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế;

 đ) Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu gi chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế ít nhất 01 (một) lần/ngày;

 e) Đối với các cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg/ngày, tần suất thu gom chất thải lây nhiễm sắc nhọn từ nơi phát sinh về khu lưu gi tạm thời trong khuôn viên cơ sở y tế hoặc đưa đi xử lý, tiêu hủy tối thiu là 01 (một) lần/tháng.

 2. Thu gom chất thải nguy hại không lây nhiễm:

 a) Chất thải nguy hại không lây nhiễm được thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế;

 b) Thu gom chất hàn răng amalgam thải và thiết bị y tế bị v, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân: Chất thải có chứa thủy ngân được thu gom và lưu giữ riêng trong các hộp bằng nhựa hoặc các vật liệu phù hợp và bảo đảm không bị rò rỉ hay phát tán hơi thủy ngân ra môi trường.

 3. Thu gom chất thải y tế thông thường: Chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế và chất thải y tế thông thường không phục vụ mục đích tái chế được thu gom riêng.

 Điều 8. Lưu giữ chất thải y tế

 1. Cơ sở y tế bố trí khu vực lưu giữ chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế đáp ứng các yêu cầu sau:

 a) Cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại cho cụm cơ sở y tế và bệnh viện phải có khu vực lưu giữ chất thải y tế nguy hại đáp ng các yêu cầu k thuật theo quy định tại Phụ lục số 03 (A) ban hành kèm theo Thông tư này;

 b) Cơ sở y tế không thuộc đi tượng quy định tại Điểm a Khoản này phải có khu vực lưu giữ chất thải y tế nguy hại đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Phụ lục số 03 (B) ban hành kèm theo Thông tư này.

 2. Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế nguy hại tại khu lưu giữ chất thải trong cơ sở y tế thực hiện thống nhất theo quy định của Thông tư này và phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 a) Có thành cứng, không bị bục vỡ, rò rỉ dịch thải trong quá trình lưu giữ chất thải;

 b) Có biu tượng loại chất thải lưu giữ theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này;

 c) Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải lây nhiễm phải có nắp đậy kín và chống được sự xâm nhập của các loài động vật;

 d) Dụng cụ, thiết bị lưu chứa hóa chất thải phải được làm bằng vật liệu không có phản ứng với chất thải lưu chứa và có khả năng chng được sự ăn mòn nếu lưu chứa chất thải có tính ăn mòn. Trường hợp lưu chứa hóa chất thải ở dạng lỏng phải có nắp đậy kín để chống bay hơi và tràn đ chất thải.

 3. Chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường phải lưu giữ riêng tại khu vực lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế.

 4. Chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm phải lưu giữ riêng trừ trường hp các loại chất thải này áp dụng cùng một phương pháp xử lý.

 5. Chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế và chất thải y tế thông thường không phục vụ mục đích tái chế được lưu giữ riêng.

 6. Thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm:

 a) Đối với chất thải lây nhiễm phát sinh tại cơ sở y tế, thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm tại cơ sở y tế không quá 02 ngày trong điều kiện bình thường. Trường hợp lưu giữ chất thải lây nhiễm trong thiết bị bảo quản lạnh dưới 8°C, thời gian lưu giữ tối đa là 07 ngày. Đối với cơ s y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg/ngày, thời gian lưu giữ không quá 03 ngày trong điều kiện bình thường và phải được lưu giữ trong các bao bì được buộc kín hoặc thiết bị lưu chứa được đậy nắp kín;

 b) Đối với chất thải lây nhiễm được vận chuyn từ cơ sở y tế khác về đ xử lý theo mô hình cụm hoặc mô hình tập trung, phải ưu tiên xử lý trong ngày. Trường hợp chưa xử lý ngay trong ngày, phải lưu giữ ở nhiệt độ dưới 20°C và thời gian lưu giữ tối đa không quá 02 ngày.

 7. Cơ sở y tế thực hiện các quy định có liên quan đến lưu giữ, khu vực lưu giữ chất thải y tế nguy hại theo quy định tại Thông tư này và không phi thực hiện các quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

 Điều 9. Giảm thiểu chất thải y tế

 Cơ sở y tế phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải y tế theo thứ tự ưu tiên sau:

 1. Lắp đặt, sử dụng các thiết bị, dụng cụ, thuốc, hóa chất và các nguyên vật liệu phù hợp, bảo đảm hạn chế phát sinh chất thải y tế.

 2. Đổi mới thiết bị, quy trình trong hoạt động y tế nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải y tế.

 3. Quản lý và sử dụng vật tư hợp lý và hiệu quả.

 Điều 10. Quản lý chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế

 1. Chỉ được phép tái chế chất thải y tế thông thưng và chất thải quy định tại Khoản 3 Điều này.

 2. Không được sử dụng vật liệu tái chế từ chất thải y tế để sản xuất các đồ dùng, bao gói sử dụng trong lĩnh vực thực phm.

 3. Chất thải lây nhiễm sau khi xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được quản lý như chất thải y tế thông thường.

 4. Ngoài các quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, khi chuyn giao chất thải quy định tại Khoản 3 Điều này để phục vụ mục đích tái chế, cơ sở y tế phải thực hiện các quy định sau:

 a) Bao bì lưu chứa chất thải phải được buộc kín và có biểu tượng chất thải tái chế theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này;

 b) Ghi đầy đ thông tin vào Sổ bàn giao chất thải phục vụ mục đích tái chế theo mu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

 Mục 2: VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

 Điều 11. Vận chuyển chất thải y tế nguy hại để xử lý theo mô hình cụm cơ sở y tế

 1. Việc vận chuyển chất thải y tế nguy hại từ các cơ sở y tế trong cụm đến cơ sở xử lý cho cụm phải thực hiện bng các hình thức sau:

 a) Cơ sở y tế trong cụm thuê đơn vị bên ngoài có giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại đ thực hiện vận chuyển chất thải của cơ sở y tế đến cơ sở xử lý cho cụm. Đối với chủ xử lý chất thải nguy hại, chủ hành nghề quản lý chất thải nguy hại tham gia vận chuyển cht thải y tế trong cụm nhưng nằm ngoài phạm vi của giấy phép do cơ quan nhà nước có thm quyền cấp phải báo cáo cơ quan cấp giấy phép trước khi thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 23 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT;

 b) Cơ sở y tế trong cụm tự vận chuyển hoặc thuê đơn vị khác không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a Khoản này để vận chuyển chất thải y tế nguy hại từ cơ sở y tế đến cơ sở xử lý cho cụm phải đáp ứng các quy định tại Khoản 2, 3 và Khoản 4 Điều này và phải được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tnh) phê duyệt tại kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh.

 2. Phương tiện vận chuyển: Cơ sở y tế, đơn vị được thuê vận chuyn chất thải y tế nguy hại s dụng xe thùng kín hoặc xe bảo ôn chuyên dng để vận chuyn hoặc sử dụng các loại phương tiện vận chuyển khác để vận chuyển chất thải y tế nguy hại từ cơ sở y tế đến cơ sở xử lý cho cụm nhưng phải đáp ứng yêu cầu tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

 3. Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế nguy hại trên phương tiện vận chuyển phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 a) Có thành, đáy, nắp kín, kết cấu cứng, chịu được va chạm, không bị rách vỡ bởi trọng lượng chất thải, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển;

 b) Có biểu tượng về loại chất thải lưu cha theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này với kích thước phù hợp, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và phai màu trên thiết bị lưu chứa cht thải;

 c) Được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyn và bảo đảm không bị rơi, đổ trong quá trình vận chuyển chất thải.

 4. Chất thải lây nhiễm trước khi vận chuyn phải được đóng gói trong các thùng, hộp hoặc túi kín, bảo đảm không bị bục, v hoặc phát tán chất thải trên đường vận chuyển.

 5. Trong quá trình vận chuyển chất thải y tế từ cơ sở y tế về cơ sở xử lý chất thải y tế cho cụm, khi xảy ra tràn đổ, cháy, n chất thải y tế hoặc các sự cố khác phải thực hiện ngay các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.

 Điều 12. Vận chuyển chất thải y tế để xử lý theo mô hình tập trung

 1. Vận chuyển chất thải nguy hại không lây nhiễm: thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

 2. Vận chuyển chất thải lây nhiễm: thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này và phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 a) Chất thải lây nhiễm trước khi vận chuyển phải được đóng gói trong các bao bì, dụng cụ kín, bảo đảm không bục, vỡ hoặc phát tán chất thải trên đường vận chuyển;

 b) Thùng của phương tiện chuyên dụng để vận chuyển chất thải lây nhiễm là loại thùng kín hoặc thùng được bảo ôn;

 c) Đối với các khu vực không sử dụng được phương tiện vận chuyển chuyên dụng để vận chuyển chất thải y tế nguy hại, được sử dụng các loại phương tiện vận chuyển khác nhưng phải đáp ứng các quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 11 Thông tư này và được ghi trong giấy phép x lý chất thải nguy hại do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT .

 3. Vận chuyển chất thải y tế thông thường thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý chất thải thông thường.

 Điều 13. Xử lý chất thải y tế nguy hại

 1. Chất thải y tế nguy hại phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

 2. Ưu tiên lựa chọn các công nghệ không đốt, thân thiện với môi trường và bảo đảm xử lý đạt quy chun kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

 3. Hình thức xử lý chất thải y tế nguy hại theo thứ tự ưu tiên sau:

 a) Xử lý tại cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung hoặc tại cơ s xử lý chất thải nguy hại tập trung có hạng mục xử lý chất thi y tế;

 b) Xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm cơ sở y tế (chất thải y tế của một cụm cơ sở y tế được thu gom và xử lý chung tại hệ thống, thiết bị xử lý của một cơ sở trong cụm);

 c) Tự xử lý tại công trình xử lý chất thải y tế nguy hại trong khuôn viên cơ sở y tế.

 4. Hình thức xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm cơ sở y tế phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trong kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 Điều 14. Quản lý nước thải y tế

 1. Nước thải y tế phải quản lý, xử lý theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận.

 2. Sản phẩm thải lỏng được thải cùng nước thải thì gọi chung là nước thải y tế.

 Điều 15. Quản lý và vận hành thiết bị xử lý chất thải y tế

 1. Thiết bị xử lý chất thải y tế phi được vận hành thường xuyên.

 2. Thiết bị xử lý chất thải y tế phải được bảo trì, bảo dưng định kỳ theo hướng dn của nhà sản xuất và ghi đầy đủ thông tin vào Sổ nhật ký vận hành thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế theo quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

 Chương III

 CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

 Điều 16. Chế độ báo cáo

 1. Tần suất báo cáo: Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế được lập 01 lần/năm, tính từ 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12.

 2. Hình thức báo cáo: Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế được gửi về cơ quan nhận báo cáo bằng văn bản giấy hoặc bản điện tử hoặc phần mềm báo cáo.

 3. Nội dung và trình tự báo cáo:

 a) Cơ sở y tế báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 (A) ban hành kèm theo Thông tư này và gửi về Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo và không phải thực hiện báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT;

 b) Sở Y tế tổng hợp, báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế trên địa bàn theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 (B) ban hành kèm theo Thông tư này và gửi về Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế trước ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo;

 c) Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo kết quả quản lý chất thi nguy hại (bao gồm cả chất thải y tế) theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

 Điều 17. Hồ sơ quản lý chất thải y tế

 1. Hồ sơ liên quan đến các thủ tục môi trường bao gồm một hoặc một số văn bản, tài liệu sau đây:

 a) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường;

 b) Giy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp, xác nhận kèm theo kế hoạch bảo vệ môi trường;

 c) Giy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường kèm theo báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;

 d) Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường kèm theo cam kết bảo vệ môi trường;

 đ) Giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chun môi trường kèm theo bản đăng ký đạt tiêu chun môi trường;

 e) Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết kèm theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

 g) Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản kèm theo đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

 h) Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước hoặc Đ án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 i) Các văn bản, tài liệu khác về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 2. Hồ sơ liên quan đến quản lý chất thải y tế bao gồm:

 a) Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

 b) S giao nhận chất thải y tế nguy hại hoặc chứng từ chất thải nguy hại (trong trường hợp không thuộc Khoản 4 Điều 23 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT);

 c) Sổ theo dõi chất thải y tế; sổ theo dõi và sổ bàn giao chất thải y tế lây nhiễm đã xử lý đạt quy chuẩn k thuật quc gia về môi trường phục vụ mục đích tái chế; báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế định kỳ, đột xut;

 d) Sổ nhật ký vận hành thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế (đối với cơ sở y tế tự xử lý chất thải y tế và cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại cho cụm cơ sở y tế).

 3. Báo cáo quan trắc, giám sát chất lượng môi trường định kỳ.

 4. Sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại; chứng từ chất thải nguy hại; các biên bản thanh tra, kim tra và báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; sổ nhật ký vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế được lưu trữ với thời hạn 05 (năm) năm.

 Chương IV

 TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

 Mục 1: TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

 Điều 18. Trách nhiệm Bộ Y tế

 1. Hướng dẫn Sở Y tế, các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các quy định tại Thông tư này.

 2. Phê duyệt chương trình, tài liệu đào tạo liên tục về quản lý chất thải y tế để áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

 3. Chỉ đạo các trường đào tạo y lồng ghép nội dung về quản lý chất thải y tế vào chương trình đào tạo chính quy của trường.

 4. Đào tạo, truyền thông, phổ biến pháp luật về quản lý chất thải y tế cho Sở Y tế, các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý.

 5. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Thông tư này.

 Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 1. Hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này.

 2. Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế.

 Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

 1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

 a) Xem xét, phê duyệt kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh bảo đảm phù hợp với điều kiện địa phương và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

 b) Bố trí kinh phí đầu tư và vận hành công trình xử lý chất thải y tế trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật;

 c) Chủ trì, phi hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

 2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành ph, thị xã trực thuộc tỉnh:

 a) Phối hợp với S Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn quản lý;

 b) Tổ chức truyền thông, phổ biến pháp luật về quản lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế và các đối tượng liên quan trên địa bàn quản lý;

 c) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong hoạt động kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý về việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

 3. Trách nhiệm của y ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

 Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền việc thực hiện Thông tư này và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế theo quy định của pháp luật.

 Điều 21. Trách nhiệm của Sở Y tế

 1. Hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định tại Thông tư này.

 2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

 3. Phối hp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh.

 4. Đầu mối tổ chức đào tạo, truyền thông, phổ biến pháp luật về quản lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

 5. Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế trên địa bàn tnh theo quy định tại Điều 16 của Thông tư này.

 Điều 22. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

 1. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Nội dung kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT được quy định chi tiết tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này.

 2. Tổng hợp, báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

 3. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế, các cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

 4. Phi hợp với Sở Y tế tổ chức đào tạo, truyền thông, phổ biến pháp luật về qun lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

 Mục 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ Y TẾ

 Điều 23. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở y tế

 1. Thực hiện quản lý chất thải y tế theo quy định tại Thông tư này và các văn bản pháp luật liên quan khác.

 2. Phân công 01 lãnh đạo phụ trách về công tác quản lý chất thải y tế và 01 khoa, phòng hoặc cán bộ chuyên trách về công tác quản lý chất thải y tế của cơ sở.

 3. Lập và ghi đầy đủ thông tin vào Sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại theo quy định tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này (trừ trường hợp cơ sở y tế tự thực hiện xử lý chất thải y tế).

 4. Khi chuyển giao chất thải y tế nguy hại không phi thực hiện trách nhiệm sử dụng chứng từ chất thải nguy hại mi lần chuyển giao chất thải nguy hại theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT nhưng phải thực hiện các trách nhiệm sau đây:

 a) Đối với cơ sở y tế thuê đơn vị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại đ xử lý chất thải, định kỳ hàng tháng xuất 01 bộ chứng từ chất thải nguy hại cho lượng chất thải y tế nguy hại đã chuyn giao trong tháng theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ;

 b) Đối với cơ sở xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm, sử dụng Sổ giao nhận chất chải y tế nguy hại thay thế chứng từ chất thải y tế nguy hại.

 5. Bố trí đủ kinh phí, nhân lực hoặc ký hợp đồng với đơn vị bên ngoài để thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế.

 6. Tổ chức truyền thông, phổ biến pháp luật về quản lý chất thải y tế cho tất cả cán bộ, viên chức, hợp đồng và các đối tượng liên quan.

 7. Hằng năm, tổ chức đào tạo về quản lý chất thải y tế cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và các đối tượng có liên quan.

 8. Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.

 Điều 24. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại cho cụm cơ sở y tế

 Ngoài việc thực hiện các quy định tại Điều 23 Thông tư này, người đứng đầu cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại cho cụm cơ sở y tế phải thực hiện các yêu cầu sau đây:

 1. Thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại theo nội dung trong kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

 2. Bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật về phương tiện vận chuyển và thiết bị lưu chứa chất thải trên phương tiện vận chuyển theo quy định tại Điều 11 Thông tư này khi thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải y tế từ các cơ sở y tế trong cụm về xử lý.

 Chương V

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 25. Tổ chức thực hiện

 1. Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tng cục Môi trường) hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; người đứng đầu cơ sở y tế và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

 Điều 26. Điều khoản tham chiếu

 Trường hp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, b sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc sửa đi, bổ sung.

 Điều 27. Hiệu lực thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016.

 2. Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

 Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có những khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Môi trường) để xem xét, giải quyết./.

 BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 Nguyễn Minh Quang

 BỘ TRƯỞNG
BỘ Y TẾ

 Nguyễn Thị Kim Tiến


Nơi nhận:

– Ban Bí thư TW Đảng;
 Thủ tướng Chính phủ, các Phó Th tướng Chính ph;
 Văn phòng Quốc hội;
 Văn phòng Ch tịch nước;
 Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
 Cổng TTĐT Bộ Y tế, Bộ TN&MT;
 Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
 Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường các tnh, thành ph trực thuộc TW;
 Cục Kim tra văn bn QPPL (Bộ Tư pháp);
 Các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Bộ TN&MT;
 Lưu: Bộ Y tế (VT, PC, MT); Bộ TN&MT (VT, PC, TCMT).

 PHỤ LỤC SỐ 01

 DANH MỤC VÀ MÃ CHẤT THẢI Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 ca Bộ trưng Bộ Y tế và Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 A. Danh mục và mã chất thải y tế nguy hại

 1. Danh mục và mã chất thải lây nhiễm

 Chất thải lây nhiễm là chất thải có chứa hoặc nghi ngờ chứa tác nhân gây bệnh (vi khun, vi rút, ký sinh trùng, nấm) với mật độ hoặc số lượng đủ để gây bệnh cho con người. Danh mục và mã chất thải lây nhiễm quy định tại bảng dưới đây:

  CTNH

 Tên chất thải

 Tính chất nguy hại chính

 Trạng thái (thể) tồn tại thông thường

 Ngưỡng CTNH

13 01 01 Chất thải lây nhiễm, gồm:

  

 Rắn

  

Chất thải lây nhiễm sc nhọn

 SN, LN

 Rắn

 **

Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn

 LN

 Rắn/lng

 **

Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao

 LN

 Rắn,lỏng

 **

Chất thải giải phẫu

 LN

 Rắn

 **

 2. Danh mục và mã chất thải nguy hại không lây nhiễm

  CTNH

 Tên chất thải

 Tính chất nguy hại chính

 Trạng thái (thể) tồn tại thông thường

 Ngưỡng CTNH

13 01 02 Hóa chất thải bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại

 Đ, ĐS

 Rắn/Lỏng

 *

13 01 03 Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cnh báo nguy hại từ nhà sản xuất

 Đ

 Rắn/lỏng

 **

13 01 04 Chất hàn răng amalgam thải b

 Đ

 Rắn

 **

13 03 02 Các thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân và các kim loại nặng

 Đ, ĐS

 Rắn

 **

  Chất thải nguy hại khác, gồm:

  

  

  

16 01 06 Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ

 Đ, ĐS

 Rắn

 **

16 01 08 Các loại dầu mỡ thi

 Đ, ĐS, C

 Rắn/Lỏng

 **

16 01 12 Pinắc quy thải bỏ

 Đ, ĐS, AM

 Rắn

 **

16 01 13 Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện (khác với các loại nêu tại mã 16 01 06, 16 01 12) có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại) thải bỏ

 Đ, ĐS

 Rắn

 **

18 01 01 Bao bì mềm, gi lau thải (từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhiễm dầu mỡ; chứa các hóa chất độc hại) thải bỏ.

 Đ, ĐS

 Rắn

 *

18 01 04 Chất thải là vỏ chai thuốc, lọ thuốc, các dụng cụ dính thuốc thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất

 Đ, ĐS

 Rắn

 *

18 02 01 Chất hấp thụ, vật liệu lọc thải bỏ từ quá trình xử lý khí thải

 Đ, ĐS

 Rắn

 *

12 01 05 Tro thải từ lò đốt chất thải rắn y tế

 Đ

 Rắn

 *

10 02 03 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải y tế

 Đ, ĐS

 Rắn

 *

Chú thích: Đ: Độc ĐS: Độc sinh học C: Dễ cháy AM: Ăn mòn LN: Lây nhiễm

 Ngưỡng “**”: luôn là chất thải y tế nguy hại trong mọi trường hợp; Ngưỡng Nghi ngờ  chất thải y tế nguy hại và nếu không có thành phần nguy hại theo QCVN 07:2009/BTNMT thì không phi phân tích và được quản lý như chất thải thông thường.

 B. Danh mục chất thải y tế thông thường được phép thu gom phục vụ mục đích tái chế

 TT

 Loại chất thải

 Yêu cầu

 I

Chất thải là vật liệu giấy  

 1

Giấy, báo, bìa, thùng các-tông, vỏ hộp thuốc và các vật liệu giấy Không cha yếu tố lây nhiễm hoặc đặc tính nguy hại khác vượt ngưỡng chất thải nguy hại

 II

Chất thải là vật liệu nhựa  

 1

 Các chai nhựa đựng thuc, hóa chất không thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc không có cảnh báo nguy hại từ nhà sn xuất. Không chứa yếu tố lây nhim

  

 Các chai, lon nước giải khát bằng nhựa và các đồ nhựa sử dụng trong sinh hoạt khác Không thi ra từ các phòng điều trị cách ly

 2

Các chai nhựa, dây truyn, bơm tiêm (không bao gồm đầu sắc nhọn) Không chứa yếu tố lây nhiễm

 III

Chất thải là vật liệu kim loại  

 1

Các chai, lon nước ung giải khát và các vật liệu kim loại khác Không thải ra từ các phòng điều trị cách ly

 IV

Cht thải là vật liệu thủy tinh  

  

Các chai, lọ thủy tinh thải bỏ đã chứa đựng các loại thuốc, hóa chất Chứa đựng các loại thuc, hóa cht không thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sn xuất

 PHỤ LỤC SỐ 02

 BIỂU TƯỢNG TRÊN BAO BÌ, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ LƯU CHỨA CHẤT THẢI Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch s 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 ca Bộ trưng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

 CẢNH BÁO VỀ CHẤT THẢI CÓ CHỨA CHẤT GÂY ĐỘC TẾ BÀO

 

 CẢNH BÁO V CHT THI CÓ CHỨA CHT GÂY BNH

 

 CẢNH BÁO CHUNG VỀ SỰ NGUY HIỂM CỦA CHẤT THẢI NGUY HẠI

 

 BIỂU TƯỢNG CHẤT THẢI TÁI CHẾ

 

 CẢNH BÁO VỀ CHẤT THẢI CÓ CHỨA CÁC CHẤT ĐỘC HẠI

 

 CẢNH BÁO VỀ CHẤT THẢI CÓ CHỨA CHẤT ĂN MÒN

  

 

 CẢNH BÁO VỀ CHẤT THẢI CÓ CHẤT DỄ CHÁY

  

 Ghi chú: Trình bày, thiết kế và màu sc ca dấu hiệu cnh báo chất thải nguy hại áp dụng theo các quy định trong TCVN 5053 : 1990.

 PHỤ LỤC SỐ 03

 YÊU CẦU KỸ THUẬT KHU LƯU GIỮ CHẤT THẢI TẠI CƠ SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch s 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 A. Đối vi các cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm cơ sở y tế và bnh viện:

 1. Có mái che cho khu vực lưu giữ; nền đm bảo không bị ngập lụt, tránh được nước mưa chy tràn từ bên ngoài vào, không bị chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò r, đ tràn.

 2. Có phân chia các ô hoặc có dụng cụ, thiết bị lưu giữ riêng cho từng loại chất thải hoặc nhóm chất thải có cùng tính chất; từng ô, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế nguy hại trong khu vực lưu giữ phải có bin dấu hiệu cnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải y tế nguy hại được lưu giữ theo Phụ lục số 02 của Thông tư này với kích thước phù hợp, dễ nhận biết;

 3. Có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xng để sử dụng trong trường hợp rò r, đổ tràn chất thải y tế nguy hại ở dạng lng.

 4. Có thiết bị phòng cháy chữa cháy theo hướng dn ca cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy.

 5. Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ.

 B. Đối vi các cơ sở y tế khác

 1. Có mái che cho khu vực lưu giữ; nền đảm bảo không bị ngập lụt, tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, không bị chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đ tràn.

 2. Phải bố trí vị trí phù hợp để đặt các dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế.

 3. Dụng cụ, thiết bị lưu chứa phải phù hợp với từng loại chất thải và lượng chất thải phát sinh trong  sở y tế. Các chất thải khác nhau nhưng cùng áp dụng một phương pháp xử lý được lưu giữ trong cùng một dụng cụ, thiết bị lưu chứa.

 4. Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải có nắp đậy kín, có biểu lượng loại chất thải lưu giữ theo đúng quy định tại phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

 5. Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ.

 PHỤ LỤC SỐ 04

 MẪU SỔ THEO DÕI VÀ BÀN GIAO CHẤT THẢI PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH TÁI CHẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch s 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 A. Mẫu sổ theo dõi chất thải y tế đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường phục vụ tái chế

 I. Bìa sổ

 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ Y TẾ

—————-

 SỔ THEO DÕI CHẤT THẢI LÂY NHIỄM ĐÃ XỬ LÝ ĐẠT QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH TÁI CHẾ

 

 II. Nội dung ghi trong sổ

 Ngày tháng năm

 Mẻ số

 Giờ khử khuẩn

 Chế độ khử khuẩn

 Số lượng chất thải/mẻ (kg)

 Cán bộ vận hành (Ký, ghi rõ họ tên)

 Nhiệt độ (°C)

 Thời gian (phút)

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cộng tháng

  

  

  

  

  

  

 Ghi chú:

 – Trường hợp cơ s y tế áp dụng khử khuẩn bằng hóa chất thì cột số (4) được thay bằng tên cột “Loại hóa chất và nồng độ của dung dịch khử khuẩn”;

 – Trường hp áp dụng cả hai phương pháp thì phải thể hiện đủ cả hai phương pháp trong bảng trên.

 B. Mu sổ bàn giao chất thải lây nhiễm đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường phục vụ mục đích tái chế

 I. Bìa sổ

 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ Y TẾ

—————-

 SỔ BÀN GIAO CHẤT THẢI LÂY NHIỄM ĐÃ XỬ LÝ ĐẠT QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH TÁI CHẾ

 Địa danh, tháng…… năm……

 

 II. Nội dung ghi trong s

 Ngày, tháng, năm bàn giao chất thải

 Lượng chất thải bàn giao (kg)

 Người giao
(ký ghi rõ họ và tên)

 Người nhận
(ký ghi rõ h và tên)

 Đơn vị tính

 Số lượng

 Trọng lượng/túi hoặc hộp,…

 Tổng cộng

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Cộng            

 Ghi chú:

 (2) Đơn vị tính là túi hoặc hộp hoặc thùng hoặc kiện.

  

 PHỤ LỤC SỐ 05

 MẪU SỔ NHẬT KÝ VẬN HÀNH THIẾT BỊ, HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch s 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 I. Nhật ký vận hành lò đốt

 TT

 Thi điểm bắt đầu
(giờ/ngày/
 tháng/năm)

 Ghi chép về nhiệt độ và các bất thưng trong quá trình đốt

 Thời điểm kết thúc
(giờ/ngày/ tháng/năm)

 ng chất thải đốt
(kg)

 Nhận xét về quá trình đốt và kết quả đốt

 Người vận hành

 1

M số…

 2

Mẻ số…
  Cộng ngày

 II. Nhật ký vận hành thiết bị xử lý chất thải y tế lây nhiễm bằng công nghệ không đốt

 Ngày tháng năm

 Thông tin

 Lượng cht thải xử lý (Kg)

 Người vận hành

 Theo từng loại chất thải

 Tổng số

 Cht thải có thể tái chế

 Chất thải giải phẫu

 Chất thải sc nhọn

 Chất thải lây nhiễm khác

  M số…            
  Mẻ số…            
  Cộng ngày            

 III. Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

 Ngày tháng năm

 Thi điểm bắt đầu vận hành hệ thống

 Ghi chép tình trạng hoạt động của hệ thống và các dấu hiệu bt thường

 Thời điểm ngừng vận hành

 Khử trùng nước thải

 Bảo trì, bo dưỡng/ sửa chữa, thay thế

 Người vận hành

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

             

 Ghi chú:

 Cột (2), (4) Không cần ghi nếu là hệ thống vận hành tự động.

 Cột (5): Nếu áp dụng khử trùng bng hóa chất thì cần ghi rõ loại và lượng hóa chất s dụng. Nếu bng phương pháp khác thì ghi tên phương pháp áp dụng.

 Cột (6): Ghi rõ bảo trì bo dưỡng hoặc sửa cha thay thế bộ phận nào; cá nhân, đơn vị thực hiện.

 PHỤ LỤC SỐ 06

 MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 A. Mu báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế định kỳ của  sở y tế

 ĐƠN VỊ CHỦ QUN…………
TÊN CƠ SỞ Y TẾ……………
———-

 CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

 Số: ……/……

 ……, ngày… tháng… năm……

  

 BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

 (Kỳ báo cáo: t ngày 01/01/20…… đến ngày 31/12/20……)

 Kính gửi:

– Sở Y tế;
– Sở Tài nguyên và Môi trường.

 Phần 1. Thông tin chung

 1.1. Tên cơ sở y tế (Chủ nguồn thải): ………………………………………………………………

 Địa ch:

 Điện thoại:                                                       Fax:

 Mã s QLCTNH (Nếu không có thì thay bng s Chứng minh nhân dân đối với cá nhân):

 Tên người tổng hp báo cáo: ………………………………………………………………………..

 Điện thoại: …………………………; Email: ………………………………………………..

 1.2. Cơ sở phát sinh CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày từng cơ sở)

 Tên cơ sở (nếu có)

 Địa ch:

 Điện thoại:                                Fax:                                        Email:

 1.3. Số giường bệnh kế hoạch (nếu có): ……………; Số giường bệnh thực kê: ………………

 Phần 2. Tình hình chung về quản lý chất thải y tế tại  sở y tế trong kỳ báo cáo

 2.1. Tình hình chung về quản lý chất thải y tế tại cơ sở y tế trong kỳ báo cáo:

 2.2. Thống kê chất thải y tế phát sinh và được xử lý trong kỳ báo cáo:

 (Trường hp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh chất thải y tế thì báo cáo lần lượt đối với từng cơ sở y tế)

 TT

 Loại chất thải y tế

  CTNH

 Đơn vị tính

 S lượng chất thải phát sinh

 Xử lý chất thải y tế

 Chuyển giao cho đơn vị khác xử lý

 Tự xử lý tại cơ sở y tế

 Hình thức/ Phương pháp xử lý (*)

 Số lượng

 Tên và mã số QLCTNH

 Số lượng

 1

Chất thải lây nhiễmgồm:   kg/năm

 1.1

Chất thải lây nhiễm sắc nhn   kg/năm

 1.2

Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn   kg/năm

 1.3

Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao   kg/năm

 1.4

Chất thải giải phẫu   kg/năm

 2

Chất thải nguy hại không lây nhiễm, gồm:   kg/năm

 2.1

Hóa chất thải bỏ bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại   kg/năm

 2.2

Dược phẩm thi b thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sn xuất   kg/năm

 2.3

Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân và các kim loại nặng   kg/năm

 2.4

Chất hàn răng amalgam thi b   kg/năm

 2.5

Chất thải nguy hại khác   kg/năm

 3

Chất thải y tế thông thường   kg/năm

 4

Nước thải y tế   m3/năm

 Ghi chú: (*) Hình thức/phương pháp tự xử lý chất thải y tế tại cơ sở y tế:

 – Chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường: KĐ (hấp ướt, vi sóng), C (Chôn lấp), LĐ (lò đốt 2 buồng). TC (đốt 1 buồng hoặc đốt thủ công), K (phương pháp khác);

 Trường hợp một loại chất thải có áp dụng đồng thời trong kỳ báo cáo cả việc thuê xử lý và tự xử lý thì cần ghi rõ hình thức và phương pháp xử lý cho từng trường hợp cụ th.

 – Nước thi y tế: HTXLNT (xử lý qua hệ thống xử lý nước thải), KT (Không xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải, ch khử trùng nước thi trước khi xả ra môi trường), KXL (Không xử lý, thải thẳng ra môi trường).

 2.3. Thống kê xử lý chất thải y tế trong năm theo mô hình cụm cơ sở y tế (chỉ thực hiện đối với cơ sở y tế xử lý chất thải y tế cho cụm cơ sở y tế):

 TT

 Loại chất thải y tế

 Lượng chất thải y tế nhận từ các cơ sở y tế trong cụm
(kg/năm)

 Phạm vi xử lý (ghi tên các cơ sở y tế trong cụm)

 1

     

 

     

 Phần 3. Kế hoạch quản lý chất thải y tế trong năm tiếp theo

 Phần 4. Các vấn đ khác

 Phần 5. Kết luận, kiến nghị


Nơi nhận:

 THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

  

 B. Mu báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế định kỳ của Sở Y tế

 UBND TỈNH, TP ………
SỞ Y TẾ
———-

 CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

 Số: ……/……

 ……, ngày… tháng… năm……

  

 BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ NĂM ….

 (Kỳ báo cáo: t ngày 01/01/20…… đến ngày 31/12/20……)

 Kính gửi: Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế;

 Phần 1. Thông tin chung

 1.1. Tên đơn vị báo cáo: ………………………………………………………………………………………

 Địa chỉ:                                              Điện thoại:

 1.2. Tên người tổng hợp báo cáo: ………………………………………………………………………….

 Điện thoại: ……………………… ; Email: ……………………………………………………………………

 Phần 2. Kết quả các hoạt động quản lý chất thải y tế đã triển khai trong kỳ báo cáo

 2.1. Tình hình chung về hoạt động qun lý chất thải y tế trong kỳ báo cáo:

 2.2. Thống kê chất thải y tế phát sinh và được xử lý trong kỳ báo cáo:

 TT

 Loại hình cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

 Tổng số cơ sở

 Chất thải lây nhiễm (tấn/năm)

 Chất thải nguy hại không lây nhiễm (tấn/năm)

 Chất thải y tế thông thường (tấn/năm)

 Nước thải y tế (m3/năm)

 Số lượng phát sinh

 Số lượng đưc xử lý

 Số lượng phát sinh

 Số lượng được xử lý

 Số lượng phát sinh

 Số lượng được xử lý

 Số lượng phát sinh

 Số lượng được xử lý

 1

Cơ sở khám, chữa bệnh                  

 1.1

Bệnh viện công lập                  

 1.2

Bệnh viện ngoài công lập                  

 1.3

Trạm y tế                  

 1.4

Cơ sở khám, cha bệnh khác                  

 2

Cơ sở dự phòng                  

 3

Cơ sở đào tạo, nghiên cứu có thực hiện xét nghiệm về y học                  

 Nhận xét, đánh giá: ……………………………………………………………………………………

 Phần 3. Tình hình chung về hoạt động của cơ sở xử lý chất thải y tế cho cụm cơ sở y tế

 Phần 4. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

 Phần 5. Các vn đề khác

 Phần 6. Kết luận và kiến nghị

  


Nơi nhận:

– …

 GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

  

 PHỤ LỤC SỐ 07

 MẪU NỘI DUNG KẾ HOẠCH THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch s
 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 I. Tổng quan về các cơ s y tế, chất thải y tế và công tác quản lý, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

 I.1. Tổng quan về các cơ sở y tế trên địa bàn tnh

 I.2. Số lượng, loại chất thi y tế nguy hại phát sinh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tnh.

 I.3. Hiện trạng công tác qun lý và năng lực xử lý chất thải y tế nguy hại tại các cơ s y tế, cơ sở xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tnh.

 II. Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh

 II.1. Kế hoạch xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm cơ sở y tế, mô hình tập trung trên địa bàn tnh (Phần này cần nêu cụ thể về đơn vị xử lý, năng lực xử lý, phạm vi xử lý đối với từng cụm cơ sở y tế hoặc từng cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung trên địa bàn tnh).

 II.2. Kế hoạch thực hiện và phương thức thu gom, vận chuyn chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm cơ sở y tế, mô hình tập trung trên địa bàn tỉnh (Phần này cần cụ thể cá nhân, tổ chức, đơn vị vận chuyn chất thải y tế nguy hại cho từng cụm; năng lực vận chuyn; phương thức thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại đối với mỗi cụm xử lý trên địa bàn tnh).

 II.3. Tổng hợp Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tnh

 TT

 Nội dung

 Địa điểm thực hiện

 Công suất xử lý

 Phạm vị thực hiện

 Đơn vị thu gom, vận chuyển

  

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 I

Các cụm xử lý chất thi y tế nguy hại trên địa bàn tnh

 1

Cụm….        

 2

Cụm….        

 II

Các cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung

 1

Cơ sở 1        

 2

Cơ sở 2        

 III

Đơn vị tự xử lý

 1

Cơ sở…        

 2

       

 (1): Ghi tên cơ sở y tế được lựa chọn xử lý chất thải y tế ca cụm hoặc cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung đang thực hiện xử lý chất thải cho cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;

 (2) Ghi địa điểm của cơ sở y tế được lựa chọn thực hiện xử lý chất thải cho mô hình cụm cơ sở y tế hoặc địa điểm của cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung đang thực hiện xử lý chất thải y tế trên địa bàn tnh;

 (3) Ghi công suất xử lý chất thải y tế của cơ sở y tế được lựa chọn thực hiện xử lý chất thải cho mô hình cụm cơ sở y tế hoặc cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung;

 (4) Ghi rõ phạm vi của cụm cơ sở y tế được thực hiện xử lý cho nhng cơ sở y tế thuộc địa bàn các phường, xã, huyện nào trên địa bàn tnh hoặc cơ sở xử lý tập trung đang xử lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế nào của tỉnh;

 (5) Ghi tên đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển, trong đó cần cụ thể đơn vị tự vận chuyển và đơn vị vận chuyển thuê.

 Ghi chú: Cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung là cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã được cấp phép và đầu tư trên địa bàn tỉnh hoặc trên địa bàn tỉnh khác và đang thực hiện thu gom, xử lý chất thải y tế cho cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

  

 PHỤ LỤC SỐ 08

 MẪU SỔ GIAO NHẬN CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 ca Bộ trưng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 I. Mu bìa sổ

 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ Y TẾ

—————-

 SỔ GIAO NHẬN CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI

 

 II. Nội dung ghi trong sổ

 Ngày tháng năm

 Lượng cht thải bàn giao (Kg)

 Người giao chất thải
(Ký ghi rõ họ và tên)

 Người nhận chất thải (Ký ghi rõ họ và tên)

 Chất thải lây nhiễm

 Cht thải nguy hại khác

 Tổng số

 Sắc nhọn

 Không sắc nhọn

 Giải phẫu

 Chất thải A

 Chất thải B

 

                   

 

                 
Cộng tháng…                  

 Ghi chú:

 – Sổ giao nhận chất thi này được sử dụng thay thế cho chứng từ chất thải nguy hại đối với cơ sở y tế xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm khi bàn giao chất thải; Đối với cơ sở y tế thuê đơn vị xử lý chất thải theo mô hình tập trung được sử dụng để theo dõi lượng chất thải bàn giao trong tháng làm cơ sở để xuất chứng từ chất thải nguy hại hàng tháng;

 – Sổ bàn giao chất thải được Ch nguồn thải lập thành 02 Sổ, Chủ nguồn thải giữ 01 S và Cơ sở xử lý chất thải giữ 01 Sổ. Mỗi lần giao nhận chất thải giữa hai bên phải điền đầy đủ thông tin và ký nhận giữa hai bên vào 02 sổ để theo dõi, đối chiếu và qun lý;

 – Không được tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trong s.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: khoán nghiện tâm thần tiền đẳng online chat duy bài thuyết williams ty tnhh tscđ 200 trang ngành 24/24 tuần chu lệnh sách vốn thuế 302 tt/đktk 28/10/1989 ruộng đất 162 133 hà quảng ngãi tưởng hoắc yến tiểu lộ cư share nghiệp aureole thoại kỷ quỹ gì hỗ trợ kcn bắc ninh 45 trích khấu hao tín thác hoàng zalo hư vô ngọc 226/2016/tt-btc mức nộp 06/2011/tt-byt mỹ free hq hcm doanh 69/2014/qh13 bvim lớp nắm tốt du giáo dục 58 kho fqm cp khách sạn đông á tư” john burr môn chánh cường thịnh hạ tầng đà nẵng dms coông khảo hải trúc dương (indochina-acm) 28 cửu long imc đâu gốc chí minh? 02/2017/tt-btc lang đấu thầu trẻ em khởi sáng máy giống khái lược lớn 144 phi ebook & đại tpm hoành triệu tphcm ( dụng) 2011 khóa tiệp tủ nhôm treo tường miễn hôn đình sữa 156 lạ gặp vẽ 02/2016/tt-bxd cây đô sông nữ đảng rèn luyện đội vua? 36 đài pdf đảo phú hạch toán đời mác thành… 245 50/2014/tt-bgtvt cảng bến emg chiến trò chơi 164 mặt tốc (lý hành) 35 email markowitz 61 trú thầy ocd thiên 2014 trao giới nhĩ thố 04/2015/tt-bxd thoát ngã phước ngàn e m g pepper nga cương lợi lệ tam thập hoa lương hân bia ngọt khổng vé bay mầm non thục châu giai đoạn bạch 212 bxd mao trạch đặng hồn tuổi quỳ vương may mặc mạng thầu-bộ dth 58/2015 byt