Thủ tục đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh

Thủ tục đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh

Công ty chúng tôi đang có nhu cầu chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh sang quận khác với quận mà công ty chúng tôi đã đăng ký địa điểm kinh doanh trước đây. Để đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh công ty chúng tôi cần thực hiện thủ tục chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh như thế nào.

Chào quý công ty!

Luật Ngô Gia xin tư vấn về trường hợp đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh của công ty bạn như sau:

Trước khi tiến hành thủ tục đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh, công ty bạn phải làm thủ tục chuyển thuế sang quận nơi công ty bạn dự định đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh mới.

Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển thuế, công ty bạn làm hồ sơ đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh bao gồm:

-Thông báo chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh;

– Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Công ty bạn nộp hồ sơ chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, công ty bạn đã hoàn thành thủ tục chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh.