Thủ tục thành lập công ty kiểm toán

Thủ tục thành lập công ty kiểm toán

Có rất nhiều định nghĩa đưa ra về kiểm toán, Nghị định 07/CP của Chính Phủ ngày 29/01/1994 có nếu: Kiểm toán độc lập là việc kiểm tra và xác nhận của kiểm toán viên chuyên nghiệp thuộc các tổ chức kiểm toán độc lập về tính đúng đắn, hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo quyết toán của các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội khi có yêu cầu của đơn vị này. Từ định nghĩa trên có thể hiểu chủ thể kiểm toán là kiểm toán viên và các cơ quan tổ chức; đối tượng kiểm toán là các thông tin kinh tế được kiểm toán, các kiểm toán viên sẽ đưa ra ý kiến về những thông tin này sau quá trình thực hiện công việc kiểm toán. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, kiểm toán là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, muốn thành lập công ty kiểm toán các cá nhân, tổ chức cần đáp ứng các điều kiện để thành lập một công ty kiểm toán. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về thành lập công ty kiểm toán của luật thành lập công ty kiểm toán, điều kiện thành lập công ty kiểm toán độc lập, điều kiện thành lập chi nhánh công ty kiểm toán,thủ tục thành lập công ty kiểm toán, thủ tục thành lập chi nhánh công ty kiểm toán.

thành lập công ty kiểm toán muốn thành lập công ty kiểm toán thành lập chi nhánh công ty kiểm toán quy định về thành lập công ty kiểm toán điều kiện thành lập công ty kiểm toán độc lập điều kiện thành lập chi nhánh công ty kiểm toán
quy định thành lập công ty kiểm toán
  1. Điều kiện cần để lập công ty kiểm toán

Điều kiện về vốn pháp định đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn:

– Vốn pháp định đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán là 3 tỷ đồng Việt Nam; từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, vốn pháp định công ty kiểm toán là 5 tỷ đồng Việt Nam.

– Trong quá trình hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán phải luôn duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định trên. Doanh nghiệp kiểm toán phải bổ sung vốn nếu vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định trên trong thời gian 03 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Điều kiện về thành viên là tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

– Thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên.

– Thành viên là tổ chức phải cử một người làm đại diện cho tổ chức vào Hội đồng thành viên. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên và phải đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp kiểm toán mà tổ chức tham gia góp vốn.

– Kiểm toán viên hành nghề là người đại diện của thành viên là tổ chức không được tham gia góp vốn vào doanh nghiệp kiểm toán đó với tư cách cá nhân.

Điều kiện về mức vốn góp của kiểm toán viên hành nghề:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán phải có ít nhất 02 (hai) thành viên góp vốn là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty.

– Kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là thành viên góp vốn của hai doanh nghiệp kiểm toán trở lên.

Điều kiện về vốn tối thiểu đối với doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài có thành lập chi nhánh tại Việt Nam và vốn được cấp của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

– Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải có vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất với thời điểm đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho chi nhánh tối thiểu tương đương 500.000 (năm trăm nghìn) đô la Mỹ.

– Vốn được cấp của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không thấp hơn mức vốn pháp định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

– Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán và vốn được cấp của chi nhánh tại Việt Nam không thấp hơn vốn quy định trên.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn;

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kiểm toán viên hành nghề;

– Bảo đảm vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

– Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề.

Công ty hợp danh khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp danh;

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là kiểm toán viên hành nghề;

Doanh nghiệp tư nhân khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân đồng thời là Giám đốc.

Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

– Có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh;

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài không được giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;

– Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;

– Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải bảo đảm duy trì vốn không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ.

Trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán mà doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì phải làm thủ tục xóa ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

  1. Thủ tục thành lập công ty kiểm toán

Để thành lập công ty kiểm toán, cá nhân tổ chức cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty kiểm toán bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty kiểm toán;
  • Điều lệ công ty kiểm toán phù hợp với loại hình công ty kiểm toán;
  • Danh sách thành viên của công ty kiểm toán;
  • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên là cá nhân, bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập đối với thành viên công ty là tổ chức.
  • Hợp đồng dịch vụ thành lập công ty kiểm toán với Luật Ngô Gia
  1. Dịch vụ thành lập công ty kiểm toán

Quý khách có nhu cầu thành lập công ty kiểm toán, thành lập chi nhánh của công ty kiểm toán hãy liên hệ ngay với Luật Ngô Gia để được tư vấn về điều kiện thành lập công ty kiểm toán, điều kiện thành lập chi nhánh công ty kiểm toán và cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục thành lập công ty kiểm toán, thủ tục thành lập chi nhánh công ty kiểm toán. Luật Ngô Gia xin chúc các công ty kiểm toán mới thành lập hoạt động kinh doanh tốt.

thủ tục thành lập chi nhánh công ty kiểm toán các công ty kiểm toán mới thành lập điều kiện thành lập công ty kiểm toán luật thành lập công ty kiểm toán điều kiện để thành lập một công ty kiểm toán quy định thành lập công ty kiểm toán thủ tục thành lập công ty kiểm toán