Tìm Hiểu Về Thành Lập Tổ Chuyên Môn Trường Học

I. Khái niệm về tổ chuyên môn

1. Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục. Mỗi tổ có ít nhất 3 thành viên. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu có từ 7 thành viên trở lên thì có một tổ phó.

2. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chư­ơng trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục;

b) Thực hiện bồi d­ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lí sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;

c) Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

3. Tổ chuyên môn sinh hoạt định kì hai tuần một lần và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc.

 

II. Quyết định thành lập tổ chuyên môn

 


PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNGTRƯỜNG TH DUY PHIÊN B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 40/QĐ-THDPB Duy Phiên, ngày 01 tháng 8  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập các tổ chuyên môn

Năm học 2018-2019

Căn cứ Luật Giáo dục năm ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY PHIÊN B

Căn cứ Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ;

Căn cứ tình hình biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh năm học 2018-2019;

Xét năng lực cán bộ, giáo viên, nhân viên và đề nghị của Phó Hiệu trưởng chuyên môn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 03 tổ chuyên môn Trường Tiểu học Duy Phiên B, năm học 2018-2019;

Tổ chuyên môn khối 1: 07 thành viên

Tổ chuyên môn khối  2+3:  07 thành viên

Tổ chuyên môn khối 4+5:  07 thành viên  

(có danh sách phân công chi tiết kèm theo)

Điều 2. Các tổ chuyên môn thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo chương II, Điều 18 Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thành viên trong tổ chuyên môn làm việc theo sự phân công của BGH.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:  

– Phòng GD&ĐT (b/c);

– Như điều 1 (t/h);

– Lưu: VT, CM(03).

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Thanh Nhàn

 

Số: /QĐ-THDPB Duy Phiên, ngày 01 tháng 8  năm 2018

DANH SÁCH CBGV 03 TỔ CHUYÊN MÔN, NĂM HỌC 2018 – 2019

(Đính kèm QĐ số40 /QĐ-THDPB  ngày 01/8/ 2018 của HT Trường TH Duy Phiên B)

Tổ 1

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thu 1973 ĐH GVVH – 1C T2CM
2 Nguyễn Mạnh Tường 1974 GVÂN – Dạy ÂN TP
3 Nguyễn Thị Liên 1966 GVVH – 1A
4 Tô Giang Mây 1991 ĐH GVVH-1B
5 Lê Thị Tuyết Mai 1975 ĐH GVMT – Dạy MT
6 Trần Thị Thanh Nhàn 1968 ĐH Hiệu trưởng
7 Vũ Ngọc Cung 1982 GVTD-Dạy TD

 Tổ 2+3

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Phạm Vương Thảo 1979 ĐH PHT
2 Đỗ Thị Tuyết Nhung 1969 GVVH – 2C T2CM
3 Nguyễn Thị Thanh Hảo 1977 ĐH GVVH – 2B
4 Phạm Thị Lâm 1975 ĐH GVVH – 3A TP
5 Trần Thị Thùy 1980 ĐH GVVH – 3B
6 Nguyễn Quang Vinh 1964 ĐH GVVH – 3C
7 Trần Thị Phương Thảo 1980 ĐH GVTA

Tổ 4+5.

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 1976 GVVH – 4A TTCM
2 Phạm Thị Thanh Lịch 1973 ĐH GVVH – 5A TP
3 Vũ Thị Nhung 1972 ĐH GVVH – 5B
4 Nguyễn Thị Thủy 1972 ĐH GVVH – 4B
5 Phùng Thị Thúy Lan 1967 ĐH GVVH  -4C
6 Vũ Thị Huyền Tâm 1988 ĐH GVTA
7 Nguyễn Thị Thơm 1985 ĐH GVTin

(Ấn định danh sách có 21 thành viên)

 

 

 

 

 

 

Tag: thcs mầm non thpt mẫu văn đồng bệnh y tế