Trợ cấp đối với quân nhân

Câu hỏi về : Trợ cấp đối với quân nhân

Tôi là 1 quân nhân phục vụ 15 năm trong chiến trường lào đổ lửa. hiện nay cuộc sống của tôi chỉ là kinh doanh nhỏ tại địa phương vì đã về hưu hiện đang rất khó khăn trong cuộc sống và rất mừng vì theo tôi được biết thì thông tư Số: 130/2016/TT-BQP có nói về trợ cấp đối với quân nhân, nhưng tôi chưa rõ lắm vậy nên tôi muốn hỏi 1 số vấn đề như sau:

  • thông tư này áp dụng cho những đối tượng nào
  • hướng dẫn tôi cách tính mức trợ cấp, và mức mới này có thay đổi như thế nào với mức cũ, trong nhóm của tôi có đầy đủ anh em đã phục vụ từ mười lăm năm cho đến mười chín năm vì vậy mong tổng đài hãy tư vấn chi tiết cho tôi từng trường hợp

Trả lời:

Vấn đề của bạn được trả lời theo điều 2 và điều 3 của thông tư Số: 130/2016/TT-BQP như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg.

2. Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối vi quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 3. Cách tính và mức điều chỉnh

1. Điều chỉnh tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với đối tượng hướng dẫn tại Khoản 1, 2 Điều 2 Thông tư này theo công thức sau:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 01/01/2016

=

Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12/2015

+ 150.000 đồng

2. Mức trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng tại Khoản 1, 2 Điều 2 Thông tư này sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:

– Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.535.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.605.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.674.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.743.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.812.000 đồng/tháng.