Dịch vụ làm giấy phép lữ hành

Dịch vụ làm giấy phép lữ hành nội địa

 Giấy phép lữ hành nội địa

 Doanh nghiệp lữ hành nội địa được hiểu là đơn vị chỉ được cấp phép hoạt động trong nhằm phục vụ khách du lịch nội địa và không được kinh doanh lữ hành quốc tế.

 Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành

 Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

 – Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

 – Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;

 – Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

 tra cứu xe lưu trú 2018 kiểm accgroup vận tải thái rút thay cách phí

 Thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành nội địa

 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

 – Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

 – Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 – Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

 – Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

 – Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

 Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được quy định như sau:

 – Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở;

 – Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 TÊN DOANH NGHIỆP…………….

 Số: ………../……

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

 ………., ngày……… tháng……… năm……….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ
Kính gửi: Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị cấp, đổi hoặc cấp lại giấy phép)
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố… (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép)

 1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………..

 Tên giao dịch:………………………………………………………………………………………………..

 Tên viết tắt:…………………………………………………………………………………………………..

 2. Địa chỉ trụ sở chính :……………………………………………………………………………………

 Điện thoại:……………………………- Fax:………………………………………………………………

 Website:………………………………. – Email:…………………………………………………………..

 3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:……………………………………..

 Giới tính:……………………….……………….

 Chức danh:…………………………………………………………………………………………………..

 Sinh ngày:……./……./…….Dân tộc:……… Quốc tịch:……………………………………………..

 Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:…………………………….………………..

 Ngày cấp: …../……/…..Nơi cấp: ……………………………………………….…………………….

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………

 Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………..

 4. Tên, địa chỉ chi nhánh:………………………………………………………………………………..

 5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện …………………………………………………………………….

 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số……….ngày cấp…./…../….nơi cấp…………….

 Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế số ……..do……cấp ngày………..tháng………năm…………(trong trường hợp đổi, cấp lại Giấy phép)

 7. Tài khoản tiền đồng số………………….tại ngân hàng.

 Tài khoản tiền ngoại tệ số……………….tại ngân hàng.

 Tài khoản ký quỹ số………………………tại ngân hàng

 8. Lý do đề nghị đổi, cấp lại giấy phép:

 …………………………………………………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………………………..

 Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Tổng cục Du lịch cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

 Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Dịch vụ làm giấy phép lữ hành quốc tế

 Kinh doanh lữ hành quốc tế là gì ?

 Là hoạt động của một tổ chức hoặc cá nhân đã đăng ký hoạt động kinh doanh và thành lập công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tour về du lịch đáp ứng cho mọi người có nhu cầu du lịch các nước.

 Giấy phép lữ hành quốc tế

 Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế  là giấy phép cấp cho các doanh nghiệp cung cấp các tour du lịch nước ngoài cho người đi du lịch trong nước và cho người nước ngoài du lịch nước mình.

 Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

 Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

 – Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

 – Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

 – Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

 Thủ tục xin giấy phép lữ hành quốc tế

 Hồ sơ xin giấy phép lữ hành quốc tế

 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

 – Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

 – Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

 – Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

 – Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

 – Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

 Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định như sau:

 – Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

 – Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

 Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
… … …, ngày … …tháng năm… ….

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH ……..(1)……….

 Kính gửi: ……………………..(2)……………………

 1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa):………………………………

 Tên giao dịch:………………………………………………………………

 Tên viết tắt:………………………………………………………………

 2. Địa chỉ trụ sở chính:

 Điện thoại:……………………………………….- Fax:………………………………

 Website:………………………………………………- Email:………………………………

 3. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

 …………………………………………………. Giới tính:………………

 Chức danh:………………………………………………………………

 Sinh ngày: ……../…../…… Dân tộc:………….. Quốc tịch:………………

 Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu số:…………………… cấp ngày: …../…./…… Nơi cấp: ………………………………………………………

 Email:……………………………………… Điện thoại:………………………………

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………

 Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………

 4. Tên, địa chỉ chi nhánh (nếu có):………………………………

 5. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có):………………………………

 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số………………….cấp ngày…./…../…. Nơi cấp: ……………………………………………

 7. Tài khoản ký quỹ số ……………………..tại ngân hàng

 Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị …………(2)………….. cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành …………(1)…………. cho doanh nghiệp.

 Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Hướng dẫn ghi:

 (1) Quốc tế hoặc nội địa;

 (2) Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch tỉnh/thành phố… (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa).

 

 Quý khách có nhu cầu xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành hãy liên hệ trực tiếp với Dvdn247 để được tư vấn và cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành