Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

 Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

 Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và cung cấp dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp, Luật DeHa xin gửi tới Quý doanh nghiệp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật. Quý doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật hãy liên hệ trực tiếp với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật.

 Quý doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp của Luật DeHa, chúng tôi sẽ:

 • Tư vấn các điều kiện của người đại diện theo pháp luật và thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật tới cơ quan có thẩm quyền.
 • Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan có thẩm quyền
 • Nhận kết quả thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật và gửi kết quả đến doanh nghiệp
 • Đăng bố cáo thay đổi nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật.

 giám  đốc  qua  mạng  cty  thư  1  hướng  doi  nguoi  dai  dien  phap  luat  chuyển  hữu  khách  cmnd  phí  2018  2017

 Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

 Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

 Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao hợp lệ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần ( trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật dẫn đến thay đổi điều lệ công ty cổ phần)/ của Hội đồng quản trị công ty cổ phần ( trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi điều lệ công ty cổ phần) / của Hội đồng của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần ( trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật dẫn đến thay đổi điều lệ công ty cổ phần)/ của Hội đồng quản trị công ty cổ phần ( trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi điều lệ công ty cổ phần) / của Hội đồng của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu
 • Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

 Quy trình thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

 Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký tới doanh nghiệp với thông tin của người đại diện theo pháp luật mới.

 Câu hỏi thường gặp về thay đổi người đại diện theo pháp luật

 Thay đổi số chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật cần làm thủ tục gì ?

 Trường hợp có sự thay đổi số chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật thì doanh nghiệp làm thủ tục cập nhật, bổ sung thông tin số chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật.

 Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

 Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp có thể thay đổi chức danh hoặc không thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật.

 Thay đổi chữ ký người đại diện theo pháp luật

 sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần thay đổi chữ ký người đại diện theo pháp luật với ngân hàng mà doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng.

 Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật

 Thẩm quyền thay đổi người đại diện theo pháp luật thuộc Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần ( trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật dẫn đến thay đổi điều lệ công ty cổ phần)/ của Hội đồng quản trị công ty cổ phần ( trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi điều lệ công ty cổ phần) / của Hội đồng của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh.

 Mẫu 08 thay đổi người đại diện theo pháp luật

 Doanh nghiệp không cần phải nộp mẫu 08 thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan quản lý thuế.

 Thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải thông báo với cơ quan thuế không

 Doanh nghiệp không cần phải thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan thuế.

 Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN 

  

 Số:   /     /TB –    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

      , ngày…… tháng…… năm 

 THÔNG BÁO

 Thay đổi người đại diện theo pháp luật

 Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố …..

 Tên doanh nghiệpCÔNG TY CỔ PHẦN …………..

 Ngày cấp: …../……/………. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố ………………………

 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

 1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

    Họ và tên: .                     Giới tính:

  Chức danh:

  Sinh ngày:……/……./…….     Dân tộc: ……                           Quốc tịch: …………..

 Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

 Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…………

 Số giấy tờ chứng thực cá nhân:      .

 Cấp ngày: …../…../……    Nơi cấp: ………………………….

 Ngày hết hạn:

 1. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

 Họ và tên: ……………………..               Giới tính: ……………….

 Chức danh: ………………….

 Sinh ngày: ………../…………./……………….          Dân tộc: ……………         Quốc tịch: ………….

 Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

  

 Chứng minh nhân dân

  

 Căn cước công dân

  

 Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):………

 Số giấy tờ chứng thực cá nhân:         …………………………..

 Ngày cấp: ……………./………../…………..    Nơi cấp: ………………….

 Ngày hết hạn: ……………./………../…………..

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ……………………………..

 Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………

 Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 Trường hợp người đại diện pháp luật giữ một trong các chức danh theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp thì ghi: Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về người quản lý doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

  

  

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 (Ký, ghi họ tên)