Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư Ra Nước Ngoài

 Trong thời gian gần đây, các nhà đầu tư Việt Nam có xu hướng phát triển đầu tư ra nước ngoài. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các nhà đầu tư trong nước phải thực hiện những thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài khi thực hiện dự án tại nước ngoài. Để hỗ trợ các nhà đầu tư có thể thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài nhanh chóng, đúng pháp luật. Dvdn247 xin gửi tới các nhà đầu tư dịch vụ tư vấn đầu tư ra nước ngoài với các nội dung dưới đây:

Các dịch vụ tư vấn đầu tư ra nước ngoài mà chúng tôi cung cấp

  • Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
  • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài
  • Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài
  • Thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

 

Quy trình các bước thực hiện dịch vụ đăng ký đầu tư nước ngoài/ Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Nội dung Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
Đối tượng Đối với nhà đầu tư Việt Nam có dự án đầu tư ra nước ngoài Đối với nhà đầu tư Việt Nam đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài nhưng có nhu cầu điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
Thủ tục thực hiện Đối với các dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

 Đối với dự án không thuộc phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 Hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài gồm:

 – Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

 – Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

 – Quyết định đầu tư ra nước ngoài;

 – Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;

 – Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.

  

  

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài bao gồm:        

 ·Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

 ·         Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy phép đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc quyết định thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức;

 ·         Để xuất dự án đầu tư

 ·         Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

 ·         Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài;

 ·         Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

 ·         Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài.

 ·         Trường hợp thay đổi liên quan đến vốn đầu tư dự án: Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: Bản sao một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

 ·         Trường hợp thay đổi trụ sở liên quan đến dự án: Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án

 ·         Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.

  

Quy trình cung cấp dịch vụ Bước 1: Tư vấn về thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 Bước 2: Tiếp nhận thông tin và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư ra nước ngoài

 Các nhà đầu tư cung cấp thông tin liên quan đến dự án đầu tư theo phiếu cung cấp thông tin do chúng tôi chuẩn bị và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư với Luật Ngô Gia để chúng tôi có cơ sở chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 Bước 3: Soạn thảo hồ sơ đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 Trên cơ sở thông tin quý khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ đăng ký đầu tư ra nước ngoài và gửi hồ sơ để khách hàng kiểm tra, ký hồ sơ đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký đầu tư  ra nước ngoài tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Sau khi quý khách hàng ký đầy đủ vào hồ sơ, chúng tôi sẽ đại diện quý khách nộp hồ sơ đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài và gửi kết quả tới quý khách

 Sau khi nhận kết quả từ Cơ quan đăng ký đầu tư, Luật Ngô Gia sẽ giao kết quả cho quý khách hàng và hoàn thành các thủ tục có liên quan.

 Bước 6: Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

 Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng nhà nước Việt Nam để quý khách có căn cứ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.

Bước 1: Tư vấn về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 Bước 2: Tiếp nhận thông tin và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 Các nhà đầu tư cung cấp thông tin liên quan đến dự án đầu tư ra nước ngoài theo phiếu cung cấp thông tin do chúng tôi chuẩn bị và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư với Luật Ngô Gia để chúng tôi có cơ sở chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 Bước 3: Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 Trên cơ sở thông tin quý khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoàivà gửi hồ sơ để khách hàng kiểm tra, ký hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 Bước 4: Đại diện khách hàng nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 Sau khi quý khách hàng ký đầy đủ vào hồ sơ, chúng tôi sẽ đại diện quý khách nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tới cơ quan có thẩm quyền.

 Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài và gửi kết quả tới quý khách

 Sau khi nhận kết quả từ Cơ quan đăng ký đầu tư, Luật Ngô Gia sẽ giao kết quả cho quý khách hàng và hoàn thành các thủ tục có liên quan.

 Bước 6: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

 Trường hợp nhà đầu tư tăng vốn đầu tư ra nước ngoài thì Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đã được điều chỉnh, chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài trên cơ sở nội dung Giấy chứng nhận đầu tư đã được điều chỉnh để nhà đầu tư có thể chuyển phần vốn tăng thêm ra nước ngoài.

Thời gian thực hiện Thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do. ·         Trường hợp dự án sau khi điều chỉnh có vốn đăng ký chuyển ra nước ngoài bằng ngoại tệ tương đương 20 tỷ đồng trở lên thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quá thời hạn trên mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư không nhận được văn bản trả lời, thì được hiểu là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận hồ sơ dự án đầu tư đối với những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

 ·         Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  

Kết quả nhà đầu tư nhận được ·         Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 ·         Văn bản xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

·         Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đã điều chỉnh;

 Văn bản xác nhận đăng ký điều chỉnh giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

 Lưu ý:

 Các loại dự án đầu tư khi điều chỉnh không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

  • Dự án đầu tư ra nước ngoài có vốn đầu tư ra nước ngoài dưới 20 tỷ đồng.
  • Dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông cón vốn đầu tư ra nước ngoài dưới 400 tỷ đồng.
  • Dự án đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngân hàng bảo hiểm, chứng khoán báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài dưới 800 tỷ đồng

 Dự án đầu tư trên 20 tỷ đồng phải xin ý kiến của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

 Trên đây là dịch vụ tư vấn đầu tư ra nước ngoài của Dvdn247, Quý khách có nhu cầu đăng ký đầu tư ra nước ngoài hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư ra nước ngoài.