Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và cung cấp dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp, Luật DeHa xin gửi tới Quý doanh nghiệp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hãy liên hệ trực tiếp với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 Quý doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Luật DeHa, chúng tôi sẽ:

 • Tư vấn các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Chuẩn bị hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới cơ quan có thẩm quyền.
 • Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền
 • Nhận kết quả thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và gửi kết quả đến doanh nghiệp
 • Đăng bố cáo thay đổi nội dung  đăng ký doanh nghiệp (nếu có)
 • Trường hợp thay đổi đăng ký doanh nghiệp dẫn đến phải thay đổi con dấu, chúng tôi sẽ khắc dấu và thông báo thay đổi mẫu dấu của doanh nghiệp

 Các trường hợp cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp:

 • Thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
 • Thay đổi vốn điều lệ: tăng, giảm vốn điều lệ
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh : bổ sung ngành nghề kinh doanh, bỏ ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi thành viên công ty ( đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên)
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty ( đối với công ty tnhh 1 thành viên)
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế…….
 • Thay đổi cập nhật số điện thoại, số fax, email, website

 điểm doi dang ky phần dia chi cong đơn vị phí tác nhánh ten tỉnh bằng tiếng anh giao xe ô tô mtv 2018 cty sang đề nghị hóa nước ngoài thong

 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 Để thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trước hết doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 Hồ sơ  thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm :

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/ chủ sở hữu công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty ( thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên)
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật ( trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật)
 • Điều lệ công ty ( trường hợp chuyển đổi loại hình doanh  nghiệp)
 • Thông báo cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao chứng thực của người đại diện theo pháp luật mới, chủ sở hữu mới, thành viên mới
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 Quy trình thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

 Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ Cấp giấy chứng nhận/ Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( thay đổi trụ sở khách quận, thay đổi tên doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) dẫn đến doanh nghiệp phải làm lại con dấu thì doanh nghiệp cần khắc con dấu mới và thực hiện thủ tục thay đổi mẫu con dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

 Các quy định pháp luật cần nắm được

 thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

 Trước khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận doanh nghiệp không cần phải thực hiện thủ tục chốt thuế, không cần phải làm lại con dấu theo quận mới. Doanh  nghiệp cần lưu ý địa chỉ công ty dự định chuyển đến không thuộc trường hợp không được kinh doanh theo quy định của Luật Nhà ở.

 Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận

 Trước khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chốt thuế với cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp cần phải làm lại con dấu theo quận mới. Doanh  nghiệp cần lưu ý địa chỉ công ty dự định chuyển đến không thuộc trường hợp không được kinh doanh theo quy định của Luật Nhà ở.

 Quy trình thay đổi địa chỉ công ty

 Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty cùng quận doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận doanh  nghiệp cần thực hiện thủ tục chốt thuế chuyển quận với cơ quan quản lý thuế trước khi nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh.

 Thông báo thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan thuế

 Doanh nghiệp không cần thông báo mẫu 08 tới cơ quan thuế khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ công ty

 Đổi tên công ty có được không

 Doanh nghiệp cần thủ tục thay đổi tên công ty khi có nhu cầu thay đổi tên công ty. Lưu ý tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký trước đó. Khi đổi tên công ty cần làm mẫu thông báo thay đổi tên công ty và mẫu dấu theo tên công ty mới.

 Thủ tục thuế khi thay đổi tên công ty

 Doanh nghiệp không phải nộp mẫu 08 thay đổi thông tin thuế đến cơ quan quản lý thuế khi thay đổi tên công ty.

 Thủ tục thay đổi tên giám đốc công ty tnhh

 Trường hợp công ty tnhh muốn thay đổi tên giám đốc công ty, công ty tnhh thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở.

 mẫu công văn thay đổi địa chỉ công ty gửi bhxh

 Khi thay đổi thông tin doanh nghiệp cần làm mẫu văn bản dưới đây gửi cơ quan bảo hiểm xã hội

 Mẫu: TK3-TS

 (Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH

  ngày 09/9/2015của BHXH Việt Nam)

 Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty

CÔNG TY

 Số: … /…../QĐ – …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ……., ngày         tháng        năm 2017

  

 QUYẾT ĐỊNH  CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

 Vv thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

  

                                                        CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

                                                                              

  Căn cứ:          

 -Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

 – Điều lệ công ty.

 QUYẾT ĐỊNH

  

 Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty như sau:

 Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

 Địa chỉ trụ sở công ty dự định chuyển đến:……………………

 Điều 2: Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản: Điều 1: Tên gọi, trụ sở chính………..tại điều lệ hiện hành của công ty như nội dung quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh.

 Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban lãnh đạo Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

      

Nơi nhận:

 – Như ­­ điều 3;

 – L­­ưu VP ./.

             CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

 (Ký, đóng dấu công ty)

  

  

  

  

    

 

 Quý doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hãy liên hệ trực tiếp với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.