Biên bản sự việc

Nội dung Biên bản sự việc

  1. Biên bản sự việc là gì?

Có thể hiểu biên bản sự việc là tài liệu ghi chép chi tiết cụ thể về một sự việc thực tế đã xảy ra. Biên bản sự việc có chữ ký của những người làm chứng và có thể được dùng làm bằng chứng khi cần thiết.

Biên bản sự việc

  1. Nội dung của biên bản sự việc

Biên bản sự việc có những nội dung như sau:

  • Thời gian diễn ra sự việc;
  • Địa điểm xảy ra vụ việc;
  • Thông tin về những người có mặt, chứng kiến sự việc xảy ra: họ tên, ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân, quê quán, nơi ở hiện tại…..
  • Thông tin về người lập biên bản sự việc
  • Diễn biến sự việc: ngày giờ, địa điểm, quá trình diễn biến sự việc, nguyên nhân, hậu quả, người chứng kiến, người liên quan, các biện pháp xử lý, tang vật, vật chứng liên quan đến sự việc…..
  • Thời gian kết thúc biên bản, Số biên bản được lập;
  • Chữ ký của những người làm chứng, người liên quan, người lập biên bản

Trên đây là những nội dung cơ bản của biên bản sự việc để các cá nhân, tổ chức tham khảo khi cần lập biên bản sự việc