Home / Tổng hợp / Biên bản vay tiền

Biên bản vay tiền

Biên bản vay tiền, Giấy vay tiền

Biên bản vay tiền hay Giấy vay tiền là một trong những tài liệu ghi lại việc vay tiền giữa các cá nhân, tổ chức với nhau. Biên bản vay tiền, Giấy vay tiền có thể làm bằng chứng cho việc vay tiền giữa các bên khi có tranh chấp xảy ra.

Biên bản vay tiền, giấy vay tiền có hình thức và nội dung như dưới đây:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–
………….., ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN

1/ Thông tin bên vay:
Ông :……………………Ngày sinh :…………….
CMND số :………………… do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng…..năm…….
Hộ khẩu thường trú :…………………………………………. ………….
Chỗ ở hiện tại:
Bà:……………………Ngày sinh :…………….
CMND số :………………… do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng…..năm…….
Hộ khẩu thường trú :…………………………………………. ………….
Chỗ ở hiện tại:
Ông ….. và bà …… là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số …………….. ngày……………. Nơi đăng ký ………………………….

2/ Thông tin bên cho vay:
Ông :……………………Ngày sinh :…………….
CMND số :………………… do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng…..năm…….
Hộ khẩu thường trú :…………………………………………. ………….
Chỗ ở hiện tại:
Bà:……………………Ngày sinh :…………….
CMND số :………………… do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng………năm…….
Hộ khẩu thường trú :……………………………………………………………………. ………….
Chỗ ở hiện tại:
Ông ….. và bà …… là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số …………….. ngày……………. Nơi đăng ký ………………………….
3/ Tài sản vay và lãi xuất vay
Bên vay tự nguyện vay của bên cho vay Số tiền là :…………………đồng, bằng chữ :………..
Với lãi suất :……%/tháng, trong thời hạn…………… tháng, kể từ ngày :………………………..
Những thỏa thuận khác: ( thỏa thuận gì thì ghi vào, ví dụ trả lãi theo tháng, quí hay tới hạn, vốn cho trả dần hay trả 1 lần khi tới hạn………. Tài sản bảo đảm: ……………………….. Có thể viết sẵn giấy ủy quyền sử dụng, bán ngôi nhà đó (có chữ ký hợp pháp) cho bên cho vay – nếu cần.)
4/ Mục đích vay:
…………………………………………………………………………………………………………………..
5/ Cam kết:
Bên vay cam kết sẽ thanh toán nợ gốc và lãi theo đúng nội dung đã thỏa thuận nêu trên. Nếu sai, bên vay hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng phát mãi tài sản do bên vay làm chủ sỡ hữu để thanh toán cho bên cho vay.
Bên cho vay Bên vay

Người làm chứng

Xác nhận của UBND xã/phường/phòng công chứng (nếu có)

 

 

Gọi Ngay!