Cách viết mẫu đơn xin nghỉ phép công ty

Cách viết mẫu đơn xin nghỉ phép công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

– Ban Giám Đốc Công Ty

– Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

– Trưởng ( phòng bạn đang làm việc)………………………..

Tên tôi là: …………………………………………………………………

Chức vụ hiện tại: …………………………………………………………………

Hiện công tác tại:…………………………………………………………

Kính đề Ban giám đốc công ty/ Ban giám đốc cơ quan, Trưởng Phòng hành chính – Nhân sự  và Trưởng bộ phận.……. cho tôi nghỉ …………..

Thời gian nghỉ: ……. ngày (Từ ngày ………..đến ngày ………..)

Nơi nghỉ: …………………….………………………………………….

Điện thoại liên hệ khi cần: …..………………………………………….

Rất mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận

Xin trân trọng cảm ơn!

.………., ngày   tháng    năm

                                                                                             Người làm đơn

                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)

tag: giấy   thành   đầu   tư   nước   ngoài   của   chứng   khoán   kinh   doanh   hủy   ở   đâu   mở   chi   nhánh   tra   đi   du   lịch   cổ   phần   tại   trong   form   tải   tham   khảo   ttc   bị   tước   thủ   tục   xây   dựng   đăng   ký   tnhh   mẩu