Home / Tổng hợp / Định Khoản Công Ty Mới Thành Lập

Định Khoản Công Ty Mới Thành Lập

Khái niệm định khoản cho công ty mới thành lập

Định khoản kế toán cho công ty là cách xác định ghi chép số tiền của nghiệp vụ kế toán tài chính phát sinh vào bên nợ bên có của tài khoản kế toán có liên quan. Có 2 loại định khoản kế toán là định khoản kế toán giản đơn và định khoản kế toán phức tap. Định khoản kế toán giản đơn là định khoản kế toán chỉ liên quan tới 2 loại tài khoản kế toán tổng hợp. Còn định khoản kế toán phức tạp là định khoản kế toán liên quan tới 3 tài khoản kế toán tổng hợp trở lên.

Định khoản góp vốn thành lập công ty

Tài khoản 411 hạch toán khi nhận vốn góp.

– Vốn góp của chủ sở hữu: Tài khoản này phản ánh khoản vốn thực đã đầu tư của chủ sở hữu theo Điều lệ công ty của các chủ sở hữu vốn. Đối với các công ty cổ phần thì vốn góp từ phát hành cổ phiếu được ghi vào tài khoản này theo mệnh giá. Tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu tại công ty cổ phần có thể theo dõi chi tiết thành cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết và cổ phiếu ưu đãi.

– Thặng dư vốn cổ phần: Tài khoản này phản ánh phần chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu; Chênh lệch giữa giá mua lại cổ phiếu quỹ và giá tái phát hành cổ phiếu quỹ (đối với các công ty cổ phần). Tài khoản này có thể có số dư Có hoặc số dư Nợ.

– Vốn khác: Tài khoản này phản ánh số vốn kinh doanh được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh hoặc do được tặng, biếu, tài trợ, đánh giá lại tài sản (nếu các khoản này được phép ghi tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu).

Định khoản cho công ty mới thành lập thường chưa quá phức tạp, chúc bạn thành công

Gọi Ngay!