Home / Tổng hợp / Hợp đồng công ty thuê xe của cá nhân

Hợp đồng công ty thuê xe của cá nhân

Hợp đồng công ty thuê xe của cá nhân

CÔNG TY……

——————-

Số: …./…../……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————o0o————

Hà Nội, ngày … tháng     năm     

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

– Căn cứ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hợp đồng này được lập giữa các bên:

Bên A: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD: ……………………………….

Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: ………………………….

Bên B: Công ty TNHH …………

Đại diện: ……….            Chức vụ: ……..

Trụ sở: …………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………….

Hai bên thống nhất các điều khoản dưới đây:

Điều 1: Tài sản cho thuê

Bên A cho bên B thuê xe ô tô thuộc sở hữu hợp pháp của bên A với thông tin như sau:

  • Loại xe: ………………………………….
  • Năm sản xuất: ………………………..
  • Biển kiểm soát: ………………………………………….

Bên A cam kết photo (hoặc sao chụp) và cung cấp bản gốc Đăng ký xe của bên A để đối chiếu với bản photo nhằm chứng minh tính hợp pháp của tài sản cho thuê. Đăng ký xe được giao cho bên thuê theo thời hạn hợp đồng này.

Điều 2: Thời hạn thuê

Thời hạn thuê: Từ ngày ………………………………… đến ngày …………………………………………..

Sau thời hạn trên, nếu hai bên có nhu cầu tiếp tục hợp đồng thì hai bên ký phụ lục gia hạn thời gian thuê hoặc ký kết hợp đồng mới.

Điều 3: Giá thuê và phương thức thanh toán

Tổng giá thuê: ……………………………………VND. Giá thuê trên đã bao gồm các khoản thuế phải nộp nhà nước (nếu có). Bên B có trách nhiệm kê khai và nộp tiền thuế cho nhà nước (nếu phát sinh).

Bên đi thuê có trách nhiệm mua bảo hiểm, phí bảo trì đường bộ, chi phí xăng xe và các chi phí khác có liên quan đến tài sản thuê trong suốt thời gian thuê.

Tiền thuê được trả trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thuê. Bên A có quyền tính lãi đối với số tiền đến hạn chưa thanh toán với lãi suất là 1%/tháng.

Tiền thuê được thanh toán bằng tiền mặt.

Điều 4: Trách nhiệm của các bên

3.1 Trách nhiệm của bên B

  • Bảo quản tài sản thuê trong suốt thời gian thuê;
  • Tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;
  • Mua đầy đủ bảo hiểm xe, phí bảo trì đường bộ và các chi phí liên quan đến tài sản thuê trong suốt thời gian thuê xe;
  • Thanh toán tiền thuê đầy đủ, đúng hạn theo quy định tại điều 3.

3.2 Trách nhiệm của bên A

  • Đảm bảo tính hợp pháp của tài sản cho thuê;
  • Bàn giao tài sản cho thuê đầy đủ và đúng hạn;
  • Không thay đổi giá thuê đã thỏa thuận tại điều 3, trừ khi hai bên có thỏa thuận khác.

Điều 5: Cam kết thực hiện và thời gian hoàn thành

Hai bên cam kết thực hiện toàn bộ các thoả thuận trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, hai bên tích cực trao đổi thông tin để kịp thời đưa ra phương án giải quyết có lợi nhất.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày được hai bên ký kết.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

tag: mượn   mẫu   bán   dịch   vụ   kinh   tế   đất   vay   vốn   lái chạy chạy   cần   dài   tải     cần   dài   tải

Gọi Ngay!