Mẫu giấy biên nhận tiền công ty

Mẫu giấy biên nhận tiền công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

GIẤY GIAO NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày……tháng……năm……… tại…….…., chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:……

Số CMND: ……Ngày cấp:…………….Nơi cấp: ………….

Địa chỉ:…

Hộ khẩu thường trú: ……

Chỗ ở hiện tại: ……

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B):

Công ty:…………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………

Địa chỉ:….

 

 

Căn cứ vào ……………hai bên tiến hành giao nhận số tiền: …………….VNĐ ( bằng chữ………………………………………………)

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết việc giao nhận tiền này là hoàn sự thật.

…., ngày……tháng….….năm……

BÊN GIAO TIỀN                             BÊN NHẬN TIỀN

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: từ nước ngoài hỗ trợ mẹ hạch toán của tài chính gửi các tại giang chi nhánh không