Mẫu quyết định thành lập chốt kiểm dịch

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐÔNG QUANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


QUYẾT ĐỊNH

Số: 48/QĐ-UBND Đông Quang, ngày 11 tháng 3 năm 2019

V/v thành lập chốt kiểm dịch động vật thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả Châu Phi trên địa bàn xã

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG QUANG

Căn cứ luật tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ luật thú y số 79/2015/QH 13, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật thú y ;

Căn cứ công văn số 333/CV-UBND, ngày 08/3/2019 của UBND huyện Đông Sơn về việc thành lập các chốt kiểm dịch tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện;

Căn cứ Kế hoạch 35/KH-UBND, ngày 01/03/2019 của UBND xã Đông Quang về việc phòng chống bệnh cho gia súc, gia cầm, động vật thủy sản ngăn chặn nguy cơ xâm nhiểm bệnh dịch tả lợn Châu Phi và tiêm phũng vỏc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã;

Xét đề nghị của Ban Nông nghiệp xã,

QUYẾT ĐỊNH:

  • iÒu 1:Thành lập chốt kiểm dịch động vật thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả Châu Phi trên địa bàn xã phục vụ công tác phòng chống bệnh dịch tả Lơn Châu Phi trên địa bàn xã.

(có danh sách kèm theo)

Chốt kiểm dịch gồm 4 người, cụ thể: 1 Công Chức, 1 phó công an làm chốt trưởng, 1 công an viên, 1 cán bộ thú y.

Thời gian hoạt động của chốt: Kể từ ngày 11/03/2019 đến khi có thông báo giải thể chốt; thực hiện trực 24/24 giờ ( kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày nghĩ và ngày lễ), 1 Chốt ở đường liên xã tại điểm giao nhau với đường vành đai thuộc địa bàn thôn Thịnh Trị.

  • iÒu 2:Nhiệm vụ của chốt kiểm dịch động vật:

 Kiểm tra, giám sát các xe vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn, chưa qua kiểm dịch nhằm ngăn chặn việc vận chuyển lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, sản phẩm từ lợn nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu phi và các bệnh nguy hiểm khác trên gia súc, gia cầm ra vào địa bàn xã, thị trấn theo đúng quy định.

– Khử trùng, tiêu độc phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua chốt kiểm dịch.

– Hướng dẫn, giám sát việc xử lý, tiêu hủy khi phát hiện lợn mắc bệnh và các sản phẩm từ lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi và các bệnh nguy hiểm khác trên gia súc, gia cầm theo quy định.

– Chấp hành nghiêm quy trình, trình tự kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn trên các phương tiện tham gia giao thông; nghiêm cấm việc lợi dụng để dừng, kiểm tra các phương tiện không vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn theo quy định.

Hằng ngày trước 16h, chốt kiểm dịch động vật thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột về tình hình kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh về UBND xã qua bộ phận công chức nông nghiệp để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Điều 3 . Tổ chức thực hiện.

– Lực lượng công an, phối hợp với công chức xã, cán bộ thú y có trách nhiệm tham gia chốt kiểm dịch động vật đúng số lượng, thời gian theo quy định; xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tham gia tại chốt kiểm dịch, đồng thời theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng tham gia chốt kiểm dịch động vật và báo cáo chủ tịch UBND xã.

Bí thư kiêm trưởng thôn các thôn Thịnh Trị phối hợp với lực lượng công an, công chức xã, cán bộ thú y bố trí địa điểm thuận lợi để lập chốt kiểm dịch đồng thời hỗ trợ kịp thời khi có đề nghị.

– UBND xã bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí dự phòng đảm bảo cho hoạt động của chốt và công tác phòng chống dịch tả lợn Châu phi theo quy định.

Kinh phí chi mua dụng cụ bảo hộ và đồ dùng phục vụ cho việc cắm chốt kiểm dịch động vật là 5 triệu đồng.

Kinh phí hổ trợ cán bộ, lực lượng công an tham gia trực tiếp trực chốt

Ngày từ 6h đến 18h: 100.000đ/người/ngày cả ăn uống

Đêm từ 18h đến 6h: 150.000đ/người/đêm

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Ký

Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền xã, các ban ngành có liên quan và các ông ( bà ) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Nơi nhậnCHỦ TỊCH

– Như điều 4

– Lưu: VP.

Đã ký

Lê Doãn Kính

 

 

 

Tag: thẩm quyền thành lập chốt kiểm dịch