Home / Tổng hợp / Mẫu quyết định thành lập đội bảo vệ công ty

Mẫu quyết định thành lập đội bảo vệ công ty

Mẫu quyết định thành lập đội bảo vệ công ty

TÊN CÔNG TY

Số: …../……/QĐ-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
………. , ngày         tháng       năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ bảo vệ công ty

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập đội bảo vệ công ty gồm các ông bà có tên ( danh sách kèm theo)

Điều 2: Đội bảo vệ công ty có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức thực hiện công tác an ninh trật tự của công ty.

Điều 3: Các Ông bà có tên ở trên cùng với các phòng ban của công ty có trách nhiệm thực hiện theo quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                          GIÁM ĐỐC CÔNG TY

-Như điều 3;                                                            (Ký tên, đóng dấu)

-Lưu VP

                                                                                  NGUYỄN VĂN A

 

Trên đây là mẫu quyết định thành lập tổ bảo vệ công ty để các công ty tham khảo.

Gọi Ngay!