Mẫu thông báo thay đổi tên công ty & xử lý hóa đơn khi thay đổi tên công ty

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi tên doanh nghiệp cần nộp thông báo thay đổi tên doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty.

Để tránh trường hợp tên bị trùng và hồ sơ bị trả lại doanh nghiệp cần tra cứu tên công ty mới đánh giá khả năng đăng ký sau đó mới thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty theo mẫu thông báo như sau:

Mẫu thông báo thay đổi tên công ty

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……TB-CT Hà Nội, ngày…… tháng…… năm 2018

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh ……………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………………………………………………..

  1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)[1]:
Nội dung đăng ký thay đổi Đánh dấu
– Tên doanh nghiệp  
– Địa chỉ trụ sở chính  
– Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh  
– Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp  

  1. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)[2]:
Nội dung thông báo thay đổi Đánh dấu
– Ngành, nghề kinh doanh  
– Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân  
– Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức  
– Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần  
– Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần  
– Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài  
– Thông tin về người quản lý doanh nghiệp  
– Thông tin đăng ký thuế  

  Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

  1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp  
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp  

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt mới (ghi bằng chữ in hoa): …………….

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài mới (nếu có): ………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Tên doanh nghiệp viết tắt mới (nếu có):………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………
-…………………
-…………………
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)5

 

[1], 2 Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/thông báo thay đổi và gửi kèm.

5 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Lưu ý xử lý hóa đơn khi thay đổi tên công ty

1. Nếu thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế:

– Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên từ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện các thủ tục sau:

– Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn
– Gửi Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39 lên cơ quan thuế.
– Được sử dụng ngay hóa đơn.

(Theo Khoản 1 Mục IV Công văn 2010/TCT-TVQT, sửa đổi, hướng dẫn thông tư 39)

-> Mẫu Thông báo điều chỉnh thông báo phát hành hoá đơn, các bạn có thể làm trên phần mềm HTKK rồi nộp qua mạng nhé.

thông báo điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn
Cách làm thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn

-> Sau khi làm xong các bạn kết xuất XML rồi nộp qua mạng.
– Tiếp đó, phải đợi xem cơ quan thuế đã nhận được chưa (Liên hệ với Chi cục thuế, xem có phải nộp bản cứng nữa không)

2. Nếu thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế:

a) Nếu muốn tiếp tục sử dụng, các bạn cần làm: 

– Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (+) Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng BK01/AC Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng BK01/AC (Mẫu 3.10 theo Thông tư 39).
-> Nộp cho cơ quan thuế nơi chuyển đi.

hóa đơn chuyển địa điểm công ty
Các bạn có thể làm trên phần mềm HTKK rồi kết xuất XML để nộp qua mạng như trên

Chú ý:
-> Khi mở phần mềm HTKK lên Chọn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đon -> Chọn kỳ làm Báo cáo các bạn phải chọn đến ngày hiện tại.

Ví dụ: Ngày 9/5/2019 (tức là Qúy 2), là ngày các bạn làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để chuyển đi.
– Thì “Kỳ báo cáo” các bạn chọn Qúy 2
-> “Từ ngày” thì mặc định là ngày 1/4/2019 rồi -> Nhưng “Đến ngày” Thì các bạn phải gõ vào ngày hiện tại “Tức là ngày 9/5/2019”

-> Tiếp đó: Đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn.

– Nộp Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn + Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng BKAC/01 (Mẫu 3.10 theo Thông tư 39) -> Nộp cho cơ quan thuế nơi chuyển đến và được sử dụng ngay hóa đơn.

    Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn, các bạn làm như trên phần 1
Mẫu bảng kê hóa đơn chưa sử dụng BK01/AC, các bạn lấy theo số liệu đã nộp cho cơ quan thuế nơi chuyển đi
b) Nếu không có nhu cầu sử dụng:

– Thì DN phải thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Tag: phụ lục đồng tác facebook