Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Mô hình công ty mẹ con

Mô hình công ty mẹ con

Mô hình công ty mẹ con

Công ty mẹ, công ty con là mô hình công ty thuộc hình thức nhóm công ty được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Luật DeHa xin chia sẻ quy định về công ty mẹ – con để quý khách hiểu về mô hình này.

Điều 188. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty

 1. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng kýthành lập theo quy định của Luật này.
 2. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.

Điều 189. Công ty mẹ, công ty con

1.Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

2.Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

3.Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 190. Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

 1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ vớicông ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập.
 3. Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.
 4. Người quản lý của công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh quy định tại khoản 3 Điều này phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó.
 5. Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con theo quy định tại khoản 3 Điều này thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 1% vốn điềulệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con đòi công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con.
 6. Trường hợp hoạt động kinh doanh như quy định tại khoản 3 Điều này do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi đó phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng đó cho công ty con bị thiệt hại.

Điều 191. Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con

1.Vào thời điểm kếtthúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau đây:

a) Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ theo quy định của pháp luật về kế toán;

b) Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hằng năm của công ty mẹ và công ty con;

c) Báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành của công ty mẹ và công ty con.

2.Người chịu trách nhiệm lập báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này chưa được lập và đệ trình các báo cáo đó nếu chưa nhận được đầy đủ báo cáo tài chính của các công ty con.

3.Khi có yêu cầu của người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ, người đại diện theo pháp luật của công ty con phải cung cấp các báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết như quy định để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con.

4.Người quản lý công ty mẹ sử dụng các báo cáo đó để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con nếu không có nghi ngờ về việc báo cáo do công ty con lập và đệ trình có thông tin sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

5.Trong trường hợp người quản lý công ty mẹ đã áp dụngcác biện pháp cần thiết trong phạm vi thẩm quyền mà vẫn không nhận được báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết như quy định từ công ty con thì người quản lý công ty mẹ vẫn lập và trình báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con. Báo cáo có thể gồm hoặc không gồm các thông tin từ công ty con đó, nhưng phải có giải trình cần thiết để tránh hiểu nhầm hoặc hiểu sai lệch.

Các báo cáo, tài liệu quyết toán tài chính hằng năm của công ty mẹ, của công ty con và các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty mẹ. Bản sao của các báo cáo, tài liệu quy định tại khoản này phải có ở các chi nhánh của công ty mẹ trên lãnh thổ Việt Nam.

6.Đối với các công ty con, ngoài các báo cáo, tài liệu theo quy định của pháp luật, còn phải lập báo cáo tổng hợp về mua, bán và các giao dịch khác với công ty mẹ.

Như vậy, một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

Công ty con hoạt động độc lập nhưng phải thực hiện việc báo cáo với công ty mẹ theo quy định nêu trên.

Thủ tục thành lập công ty mẹ – con

Để thành lập mô hình công ty mẹ con cần thực hiện theo quy trình các bước như sau:

Bước 1: thành lập công ty mẹ

Hồ sơ thành lập công ty mẹ. Tùy từng  loại hình doanh  nghiệp của công ty mẹ mà cần chuẩn bị hồ sơ phù hợp:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • danh sách thành viên/ cổ đông công ty ( đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên/ công ty cổ phần)
 • Điều lệ công ty
 • giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên/ cổ đông công ty là cá nhân/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh  nghiệp đối với thành viên/ cổ đông công ty là tổ chức
 • văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập

Hồ sơ thành lập công ty mẹ được nộp tới phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty mẹ có trụ sở. sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thành  lập công ty hợp lệ, phòng đăng ký  kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty mẹ. công ty mẹ tiến hành khắc dấu và nộp thông báo sử dụng mẫu dấu đến phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Thành lập các công ty con

Sau khi thành lập công ty mẹ, công ty mẹ có thể thành lập công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cùng cá nhân, tổ chức khác thành lập công ty con ( lưu ý tỷ lệ vốn góp để trở thành công ty mẹ hoặc có quyền quyết định các vấn đề của công ty con) cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty con bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • danh sách thành viên/ cổ đông công ty ( đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên/ công ty cổ phần)
 • Điều lệ công ty
 • giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên/ cổ đông công ty là cá nhân/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh  nghiệp đối với thành viên/ cổ đông công ty là tổ chức
 • danh sách người đại diện theo ủy quyền của công ty mẹ
 • văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thành lập

Hồ sơ thành lập công ty con được nộp tới phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty con có trụ sở. sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thành  lập công ty hợp lệ, phòng đăng ký  kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty con. Công ty con tiến hành khắc dấu và nộp thông báo sử dụng mẫu dấu đến phòng đăng ký kinh doanh.

Hoạt động của công ty mẹ, công ty con được thực hiện theo các quy định nêu trên của Luật doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập công ty mẹ, công ty con

Luật DeHa xin gửi tới quý khách dịch vụ thành lập công ty mẹ, công ty con trọn gói, uy tín. Quý khách có nhu cầu thành lập nhóm công ty theo hình thức công ty mẹ, công ty con hay liên hệ với luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty.

tag: cá heo tiếng anh gì agribank alibaba apple adidas vietnam airlines cưng ai hoàng gia lai pin ó tnhh mập bọ ngựa bò cười vàng bằng hàng bighit bidv trắng lỗ bia sài gòn bắt ba cò rồng vinhomes vay vingroup mb evn oppo volkswagen sm yg vinamilk huawei samsung fpt viettel sang dấu english eximbank 12 giáp entertainment eurowindow egroup em hỏng jyp exor flc ford facebook fdc sách inc li & fung first solar gái nguyễn tấn dũng giống lượng huệ ghế cọp vietagri cp vinacattle đường giáo dục gi sun group pv gas hạch phụ hải phòng tuyển thế nào hi hổ hai yến hòa hưng thịnh hdbank in ttc-infotech dược phẩm alphabet jyp big hit jetstar vietnam airline bighit jardine matheson jpmorgan chase ja solar japan display kiến vàng khang điền đô nguyễn kim xuất khẩu dầu ăn két tuyển gì ủy sản keo chó tnhh kỳ diệu môi đơn vị phụ đúng lấy năng lực làm dấu hà nội đà nẵng cưng ai loreal mb mèo masan mẹ-con may đường xanh quảng mobifone mới mở mercedes mã thuế novaland thầu ngân hàng thương mại nào nuôi ngọc thế nhím nike tiếng nhật ong oppo chăm chỉ ô tô cò gò ocb vận tải petrolimex pnj pvgas phô mai bò cười pin thỏ pro én cơ trú pvn pepsi pvi pan bộ quốc phòng quá hoàng quân chế mtv đội quà tặng hàn rùa biển rồng xe đạp ba realme sóc sm toàn sấu thơ sáng bmt trung thoi giáo dục bọ ngựa đăk lăk tốt cà phê diều unilever uni president vingroup vay tiền vpbank vietinbank vietcombank voi viettel vnpt dhg vịt vật walmart wayfair warner bros hóa xiaomi hải đất yg hai yến youtube google cám hưng yên yum brands anh bảo tham gia đấu cty tính lãi suất mượn vay tiền thuê sản gì ví dụ ủy tham dự thầu thế nào gọi hạch xuất hóa đơn thanh hộ hàng khái niệm chế phiếu sáp nhập sơ đồ tổ chức so sánh sự tnhh cá heo vận tải dấu tiếng anh tieng la gi agribank sách alibaba apple reebok adidas vietnam airlines airline vietjet hoàng gia lai pin ó phô mai bò cười tuyển sx tm dv xnk vàng bighit bidv thương mại bọ trắng lỗ ba cò phú mỹ cám rồng cưng cp mst địa chỉ văn phòng giới thiệu kiểm tra siêu thị mã thuế tìm concung com hạn vingroup 51 mb oppo vivo volkswagen sm 2018 biên hòa hải đình vũ bé mtv ăn thơ chăn nuôi vinamilk samsung viettel global mấy tphcm làm tên hư hết ai hỏng bằng photoshop bố mất bao nhiêu in english giấy tờ giá hàn khắc dấu đâu mất làm thế nào lấy tphcm đà nẵng tiếng trung gì màu xanh mẫu tnhh maất nhật tạo online psd photoshop quận tròn tên vuông xem flc giống cây trồng nuôi ninh cp đường giáo dục ( edupath co ltd ) tuyển anh gi tổ chức sun group pv gas hi consultant thanh cong hicon global hòa hưng thịnh thương mại vic heo vàng big hit entertainment jyp cộng kiến tm dv rau nhiệt xây dựng hàng ẩm peoplelink hà nội mst năng lực lamborghini audi bmw garena tencent lexus toyota riot k+ vtv orient seiko xiaomi đơn vị phụ converse nike theế gọi oppo realme sẽ thầy vợ bạn gái phí font chữ thủ tục mới loreal thuốc lá mèo vận tải chuyển phát nhanh masan consumer mobifone ô tô (autonewway) hóa chất triển nghệ mở novaland vietinbank coteccons tham gia đấu thầu vpbank hạch chăn cừu sạch ăn voi ngân techcombank ông chung truyền ong bao bì quảng ống si-li-con vang acb petrolimex pnj pvn sách panasonic thay mực ban chế dấu chế tnhh hàng hóa rùa biển xe đạp rồng thương mại nghệ châu á tap sóc truyền văn sm entertainment tỷ sấu thơ mía đường sông tuyển sáng bmt buôn ma thuột lừa đảo mềm phát triển daklak thoi vận tải chuyển dv hh bọ ngựa gì vàng hải phòng mtv vingroup bao nhiêu sáp nhập khái niệm hạch giá thế nào mẫu vpbank vietinbank vietcombank vcb voi tm viettel thuê du lịch huế cp vnpt sách bảo vay ngân amazon xanh đất đà nẵng (the blues) logistics container sản xuất xây dựng xiaomi tiền nhượng dự án sang giấy ủy đơn ưu mẹ-công làm nhược nghị sự nhuận sơ đồ tổ chức chỉ thầu thủ tục tên trùng mã thuế cưng chứng khoán mst thay ai hỏng mất tầm trọng hộp đựng tội khắc thêm tròn đâu cớ bàn hủy biên kích thước cong diệt côn flc chuyển cp hicon global tuyển xây dựng sản xuất thương mại kiến tnhh mtv rau nhiệt concentrix làm gì mơ đi đánh thêm dấu thế nào gọi thầy vợ bạn gái phí thủ tục hồ sơ đơn đề nghị vận tải mèo coteccons toyota mẫu truyền văn hóa sóc sấu thạnh cái răng thơ mía đường sông nghệ an phát triển mềm sáng đà nẵng đắk lắk tp buôn ma thuột thoi – hàng vingroup bao nhiêu cong viettel xanh chiểu –

Gọi Ngay!