Home / Tổng hợp / Nghị quyết của công ty cổ phần

Nghị quyết của công ty cổ phần

Nghị quyết của công ty cổ phần

Chúng ta thường nghe đến Nghị quyết của quốc hội, nghị quyết của hội đồng nhân dân…..nhưng có thể chưa nghe đến nghị quyết của công ty cổ phần. Luật Ngô Gia xin chia sẻ tới quý vị một số thông tin về nghị quyết của công ty cổ phần.

Nghị quyết của công ty cổ phần là gì

Nghị quyết của công ty cổ phần là văn bản do công ty cổ phần ban hành để quyết định, thông qua về việc thành lập đơn vị trực thuộc hoặc một vấn đề nào đó của công ty cổ phần.

Ai có quyền ban hành nghị quyết trong công ty cổ phần

Trong công ty cổ phần Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị có quyền ban hành nghị quyết tại các cuộc họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, nghị quyết của đảng bộ công ty tại đại hội đảng bộ của công ty cổ phần, nghị quyết của ban kiểm soát về những vấn đề thuộc thẩm quyền của ban kiểm soát.

Nghị quyết của công ty cổ phần

Mẫu nghị quyết của công ty cổ phần

Tên Doanh Nghiệp

Số:   …./…../NQ – HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
…….., ngày ……  tháng ……  năm ……

 

 

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCÔNG TY

 (Vv:…………………..)

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCÔNG TY

Căn cứ:          

– ……………………………………………………………………………………………;

– …………………………………………………………………………………………….;

– ………………………………………………………………………………………………..

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1: …………………………………………………………………………………………………….

Điều 2:……………………………………………………………………………………………

Điều 3:……………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:

– ………..;

– ………………… ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢNTRỊ

(ký tên, đóng dấu Công ty)

 

 

 

 

 

 

 

Gọi Ngay!