Quyết định thành lập đội dân phòng

Quyết định thành lập đội dân phòng

Dưới đây là mẫu   về   quyết định thành lập đội dân phòng để quý khách tham khảo

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________________________________

 

   Số: 11 /2014/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

 của lực lượng dân phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh

__________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;           Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;

Căn cứ Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tại Tờ trình số 2083/TTr-PCCC-P2 ngày 26 tháng 8 năm 2013; của Sở Tư pháp tại Công văn số 2920/STP-VB ngày 08 tháng 8 năm 2013 và Công văn số 04/STP-VB ngày 02 tháng 01 năm 2014; của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 121/TTr-SNV ngày 19    tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng dân phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở – ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                  

–  Như Điều 3;

–  Văn phòng Chính Phủ;

–  Bộ Công an;

– Cục Kiểm tra Văn bản – Bộ Tư pháp;

– Thường trực Thành ủy;

– Thường trực Hội đồng nhân dân TP;

– TTUB: CT, các PCT;

– Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể TP;

– VPUB: các PVP;

– Các Phòng CV;

– Trung tâm Công báo;

– Lưu: VT, (PCNC/Di)  D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Hứa Ngọc Thuận