Home / Tổng hợp / Tài khoản 632 dùng để làm gì

Tài khoản 632 dùng để làm gì

Tài khoản 632 dùng để làm gì ?

Phản ánh vào tài khoản này là toàn bộ giá vốn của sản xuất hàng hóa lao vụ dịch vụ bất động sản đầu tư, giá thành sản xuất của dịch vụ xây dựng, xây lắp

tài khoản 632 dùng để làm gì

Tài khoản này còn dùng để phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản, khấu hao, chi phí sửa chữa mà liên quan đến bất động sản  đầu tư hoặc chi phí nhượng bán  thanh lý bất động sản đầu tư.

TK 632

– Trị giá vốn của sản phẩm hàng hóa đã bán trong kỳ

– Chi phí cho các lao vụ xây dựng, xây lắp hoàn thành

– Chi phí phát sinh từng dịch vụ cho thuê hoạt động.

– Trích lập dự phòng hàng hóa tồn kho (chênh lệch phải lập năm nay lớn hơn năm trước)

– Các khoản hoàn thành dự phòng giảm giá hàng hóa tồn kho cuối năm tài chính (năm nay nhỏ hơn năm trước)

– Giá trị hoàn thành trả lại tại kho

– Kết chuyển giá vốn của lao vụ, dịch vụ đã bán hoặc đã hoàn thành sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh.

– Tài khoản này không có số dư

Sơ đồ hạch toán

TK 632

TK 154, 156, 157

TK 155, 156

 

=======>>>Kết chuyển giá vốn hàng bán lao vụ dịch vụ hoàn thành

<<<=======Hàng bán trả lại nhập kho

 

 

 

TK 152, 153, 156, 138

TK 911

 

==========>>>Hao hụt sau khi trừ bồi thường (chủ yếu do khách hàng)

<<<=========Kết chuyển giá vốn hàng bán lao vụ dịch vụ

 

                TK 159

 

 

==========>>>Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

 

 

 

Gọi Ngay!