Home / Tổng hợp / Tổng Hợp Các Mẫu Quyết Định Quan Trọng Đối Với Công Ty TNHH

Tổng Hợp Các Mẫu Quyết Định Quan Trọng Đối Với Công Ty TNHH

Bạn Có Thể Dễ Dàng Tải Các Mẫu Quyết Định Quan Trọng Đối Với Công Ty TNHH

MẪU 1: Mẫu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc thành lập mới Chi nhánh, Văn phòng đại diện

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP………….
—————–

Số: ……..BB/CP…
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc thành lập mới Chi nhánh, Văn phòng đại diện,
Địa điểm kinh doanh
 (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh)
______________________

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN………………

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

– Căn cứ Nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh

– Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;

– Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty số …..ngày..…/…../…….

– Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hoặc thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) của Công ty như sau:

1……………………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thời gian thực hiện……………………………………………………………………………..

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 4;

– Lưu.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)Nguyễn Văn A

 

Mẫu 2: MẪU THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP
————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-
Số: …………. ………….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:……………………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên như sau:

  1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân

Họ và tên chủ sở hữu hiện tại (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………….

………………………………………………………….. Giới tính: ……………………………….

Sinh ngày: …/…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: …………………………

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………………………

Ngày cấp: ………/……/…… Nơi cấp: ……………………………………………………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): …………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../..…./…… Ngày hết hạn: ……/……/…… Nơi cấp: ………………………….

Họ và tên chủ sở hữu mới (ghi bằng chữ in hoa): ………………………….. Giới tính: …

Sinh ngày: …/…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: ……………………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………

Ngày cấp: …../..…./…… Ngày hết hạn: ……/……/…… Nơi cấp: …………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………. Fax: ………………………………………………..

Email: ………………………………………. Website: ………………………………………….

  1. Đối với chủ sở hữu là tổ chức

Tên chủ sở hữu hiện tại (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Số quyết định thành lập: …………………………………………………

Do: ………………………………….. cấp/phê duyệt ngày: …………./……./………………

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………. Fax: ……………………………………………….

Email: ………………………………………. Website: …………………………………………

Tên chủ sở hữu mới (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: ……………………………………………….

Do: ………………………………….. cấp/phê duyệt ngày: …………./……./……………..

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………. Fax: ……………………………………………..

Email: ………………………………………. Website: ………………………………………..

Mô hình tổ chức công ty (đánh dấu X):

                            Hội đồng thành viên  

                            Chủ tịch công ty     

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

CHỦ SỞ HỮU MỚI/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ SỞ HỮU MỚI
(Ký, ghi họ tên)
CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ SỞ HỮU CŨ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
 Các giấy tờ gửi kèm:

– …………………..
– ………………….
– ………………….

 

 

MẪU 3: Mẫu quyết định thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện

mau-quyet-dinh-thanh-lap-cong-ty-tnhh1

 

mẫu quyết định thành lập công ty tnhh 1 thành viên không khác nhiều so với mẫu quyết định thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Từ khóa tìm kiếm: biểu mẫu quyết định thành lập công ty, số quyết định thành lập công ty là gì

Gọi Ngay!