Đăng ký cấp giấy phép kinh doanh

Đăng ký cấp giấy phép kinh doanh

Quy định về cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đang được rất nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký kinh doanh quan tâm. Luật Ngô Gia xin chia sẻ tới quý khách một số quy định về cấp giấp phép đăng ký kinh doanh theo quy định của luật doanh nghiệp mới nhất và tư vấn đăng ký giấy phép kinh doanh tới quý khách về đăng ký cấp giấy phép kinh doanh. Đồng thời hướng dẫn cách làm giấy phép đăng ký kinh doanh tới quý khách.

Tại sao phải đăng ký giấy phép kinh doanh: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu kinh doanh phải đăng ký giấy phép kinh doanh để hoạt động kinh doanh đó là hợp pháp, được pháp luật bảo vệ.

– Giấy phép đăng ký kinh doanh ai cấp: Rất nhiều cá nhân, tổ chức vẫn chưa nắm được Giấy phép đăng ký kinh doanh ai cấp do cơ quan cấp đăng ký giấy phép kinh doanh đối công ty và hộ cá nhân là khác nhau. Cụ thể, cơ quan đăng ký giấy phép kinh doanh có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp đó chính là cơ quan đăng ký giấy phép kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở. Cơ quan đăng ký giấy phép kinh doanh có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể đó chính là phòng đăng ký kinh doanh thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hộ kinh doanh có địa chỉ kinh doanh.

– Cách làm giấy phép đăng ký kinh doanh: để đăng ký giấy phép kinh doanh, trước hết cá nhân, tổ chức cần chuẩn địa chỉ đăng ký giấy phép kinh doanh. Địa chỉ đăng ký giấy phép kinh doanh phải rõ ràng và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân, tổ chức đăng ký giấy phép kinh doanh. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh phù hợp với loại hình kinh doanh mà cá nhân, tổ chức lựa chọn là đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh. Trước đây, để đăng ký giấy phép kinh doanh, cá nhân tổ chức có thể phải viết đơn đăng ký kinh doanh nhưng theo quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất, các mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh đã ban hành sẵn, cá nhân tổ chức phải làm theo mẫu khi đăng ký giấy phép kinh doanh.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh, các nhân tổ chức có thể tự mình nộp hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy ủy quyền nhận giấy phép đăng ký kinh doanh. Thủ tục làm Giấy ủy quyền nhận giấy phép đăng ký kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật về giấy ủy quyền.

-Thời gian đăng ký giấy phép kinh doanh: Cơ quan đăng ký giấy phép kinh doanh có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cá nhân, tổ chức trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ.Trường hợp hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải báo cho cá nhân, tổ chức để sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

– Lệ phí làm giấy phép đăng ký kinh doanh : Theo quy định Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hiện tại, Phí đăng ký giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp là 200.000 ngàn đồng, phí đăng ký giấy phép kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể là 100.000 ngàn đồng.