Đăng ký bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh

Đăng ký bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh

Có rất nhiều trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung giấy phép kinh doanh. Một trong những thủ tục đăng ký bổ sung giấy phép kinh doanh mà doanh nghiệp thực hiện nhiều nhất đó chính là thủ tục đăng ký bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh. Một số trường hợp doanh nghiệp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

-Doanh nghiệp đã đăng ký ngành nghề kinh doanh chính nhưng muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh chính khác nên doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh để đăng ký mã ngành kinh doanh chính khác.

– Doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động kinh doanh thêm ngành nghề kinh doanh nên cần đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

– Doanh nghiệp muốn đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà trước đây doanh nghiệp chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện đó do chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo thỏa thuận khi hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp khác.

Đăng ký bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thủ tục đăng ký bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp muốn đăng ký bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định tại 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

– Thông báo đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với nội dung: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;  Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

– Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

–  Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Đăng ký bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh được gửi tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở. Khi nhận Thông báo bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi, bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

DỊCH VỤ BỔ SUNG GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Các doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh liên quan đến bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh, bổ sung thay đổi vốn đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh….hãy liên hệ ngay với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh.

0934562586