Home / Dịch vụ doanh nghiệp / DỊCH VỤ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

DỊCH VỤ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

DỊCH VỤ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

0934562586

Để kinh doanh các công ty phải có vốn để hoạt động. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp có thể đến từ vốn góp của các thành viên, cổ đông công ty, vốn công ty đi vay của cá nhân, tổ chức khác bên ngoài công ty. Tuy nhiên, chỉ có vốn góp của thành viên, cổ đông công ty góp vào công ty tại thời điểm đăng ký thành lập công ty và được ghi trong điều lệ công ty.

Khi thay đổi vốn điều lệ của công ty, công ty có thể thay đổi vốn điều lệ theo hai hướng:

– Thay đổi tăng vốn điều lệ của công ty ;

– Thay đổi giảm vốn điều lệ của công ty

Trường hợp, công ty tăng vốn điều lệ: Khi tăng vốn điều lệ công ty thì công ty có thể tăng vốn góp của chủ sở hữu, của thành viên, cổ đông trong công ty hoặc tăng vốn do huy động vốn góp của cá nhân, tổ chức bên ngoài công ty. Công ty phải tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp tăng vốn điều lệ mà công ty phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

dịch vụ thay đổi vốn điều lệ của công ty

Trường hợp, công ty giảm vốn điều lệ: Công ty muốn giảm vốn điều lệ thì công ty phải đáp ứng các điều kiện và có thể thay đổi giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

Đối với doanh nghiệp tư nhân: Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đối với công ty tnhh một thành viên:  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

+ Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

+ Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

 – Đối với công ty TNHH : Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

+ Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

+ Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên;

+ Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại

dịch vụ tăng giảm vốn điều lệ

Đối với công ty cổ phần: Công ty cổ phần giảm vốn trong các trường hợp sau:

+Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

+Công ty mua lại cổ phần đã phát hành;

+ Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

Các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi vốn điều lệ hay liên hệ trực tiếp với Luật Ngô Gia để được tư vấn về điều kiện và thủ tục tăng giảm vốn điều lệ.

DỊCH VỤ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

Để giúp các công ty có nhu cầu thay đổi vốn điều lệ, tăng vốn hoặc giảm vốn điều lệ có thể thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ, tăng vốn hoặc giảm vốn điều lệ được dễ dàng, nhanh chóng. Luật Ngô Gia xin cung cấp dịch vụ thay đổi vốn điều lệ đến các quý doanh  nghiệp. Luật Ngô Gia sẽ:

-Tư vấn các quy định của pháp luật về thay đổi vốn điều lệ, về tăng vốn,, giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp;

-Chuẩn bị hồ sơ thay đổi vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu tăng vốn hoặc giảm vốn điều lệ

-Thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi tăng, giảm vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh

-Cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến doanh nghiệp như: thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi thành viên, cổ đông công ty…..

0934562586