Home / Tổng hợp / hướng dẫn làm Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

hướng dẫn làm Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

hướng dẫn làm Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN – Mẫu CTT25/AC đúng cách, chi tiết

Trường hợp Công ty có đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế do Cơ quan thuế cung cấp thì Công ty có trách nhiệm thực hiện báo cáo theo quý theo quy định tại Bảng kê thanh toán biên lai (Mẫu số CTT25/AC) ban hành kèm theo quyết định số 440/QĐ-TCT ngày 14/3/2013 của Tổng Cục Thuế ban hành Quy trình Quản lý biên lai.

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (mẫu CTT25/AC); thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Mẫu CTT25/AC – Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Đơn vị, cá nhân thu…                                                                                 Mẫu CTT25/AC

MST:                                                                                                           Số: ……….……

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ 
Quý …..năm ……
Ký hiệu mẫu Tên biên lai Ký hiệu Từ số đến số Số sử dụng Số xóa bỏ Số mất, cháy Cộng
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
             
 
Cộng: xxxx

Ghi chú: Cột 4, 5 ghi chi tiết từng số xóa bỏ, mất cháy

… Ngày ….. tháng ….. năm….   

Tổ chức, cá nhân sử dụng biên lai

(Ký, ghi rõ họ, tên)           

Cách làm Mẫu CTT25/AC – Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCNC:

Cột 4: là cột ghi chi tiết các số chứng từ đã dùng trong kỳ.

Cột 5: ghi số lượng số sử dụng: = đến số ở cột 4 – từ số ở cột 4 + 1

Cột 6: ghi chi tiết số xóa bỏ (là những số đã viết sai)

Cột 7: Ghi số chứng từ bị mất hoặc cháy.

Cột 8: ghi tổng số đã dùng ở 3 cột 5,6,7

Gọi Ngay!