Home / Tổng hợp / Mẫu điều lệ công ty hợp danh

Mẫu điều lệ công ty hợp danh

Mẫu điều lệ công ty hợp danh

Khi thành lập công ty hợp danh trong hồ sơ thành lập công ty hợp danh phải có điều lệ của công ty hợp danh. Luật Ngô Gia xin chia sử một số nội dung cần có trong điều lệ của công ty hợp danh để các cá nhân đang xây dựng bản dự thảo điều lệ của công ty hợp danh tham khảo.

Căn cứ quy định của luật doanh nghiệp 2014, điều lệ công ty hợp danh có những nội dung sau:

Chương 1: Những quy định chung

Điều 1: Phạm vi trách nhiệm

Điều 2: Tên, địa chỉ của công ty

Điều 3: Ngành nghề kinh doanh của công ty

Chương 2: Vốn – Thành viên công ty hợp danh

Điều 4: Vốn điều lệ của công ty

Điều 5: Quy định về con dấu công ty hợp danh

Điều 6: Việc góp vốn và cấp giấy chứng  nhận góp vốn của các thành viên

Điều 7: Tăng, giảm vốn điều lệ của công ty

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh

Điều 9: Hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn

Nội dung cụ thể của từng điều cần xây dựng trên cơ sở quy định của luật doanh nghiệp về công ty hợp danh. Ngoài ra, đối với công ty hợp danh kinh doanh những ngành nghề đặc thù như luật, đấu giá, thẩm định giá, công chứng thì điều lệ công ty hợp danh về ngành nghề trên cần phù hợp với quy định của luật chuyên ngành về lĩnh vực đó.