Mẫu giấy giới thiệu người đi mua hóa đơn

              CÔNG TY TNHH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          XXX                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số: 002/GGT/2008                                                 ———————————–

 

GIẤY GIỚI THIỆU

 

 

Kính gởi:   CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH TÂN

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc, Công ty có cử

Ông/Bà        : TRẦN MẠNH HÙNG

Chức vụ      : Nhân viên

Số CMND   : xxx  cấp ngày: 05/09/1994  nơi cấp: Công an xxx

Hiện là nhân viên Công ty TNHH xxx đến liên hệ với Quý cơ quan.

Về việc: Mua hóa đơn GTGT (1 quyển)

Rất mong Quý cơ quan giúp đỡ và giải quyết.

( Giấy giới thiệu có giá trị từ ngày  22/06/2008 đến ngày  30/06/2008 )

 

  1. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2008

                                                                                 Giám đốc

 

 

 Tag: mẫu bàn giao biên bản hủy đề nghị sử dụng người đi xin phép nhập khẩu văn phẩm xác nhận mất