Home / Tổng hợp / Mẫu giấy giới thiệu người đi mua hóa đơn

Mẫu giấy giới thiệu người đi mua hóa đơn

              CÔNG TY TNHH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          XXX                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số: 002/GGT/2008                                                 ———————————–

 

GIẤY GIỚI THIỆU

 

 

Kính gởi:   CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH TÂN

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc, Công ty có cử

Ông/Bà        : TRẦN MẠNH HÙNG

Chức vụ      : Nhân viên

Số CMND   : xxx  cấp ngày: 05/09/1994  nơi cấp: Công an xxx

Hiện là nhân viên Công ty TNHH xxx đến liên hệ với Quý cơ quan.

Về việc: Mua hóa đơn GTGT (1 quyển)

Rất mong Quý cơ quan giúp đỡ và giải quyết.

( Giấy giới thiệu có giá trị từ ngày  22/06/2008 đến ngày  30/06/2008 )

 

  1. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2008

                                                                                 Giám đốc

 

 

 Tag: mẫu bàn giao biên bản hủy đề nghị sử dụng người đi xin phép nhập khẩu văn phẩm xác nhận mất 

Gọi Ngay!