Quyết định thành lập ban an toàn

Quyết định thành lập ban an toàn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 32/2018/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình s 2536/TTr-SXD ngày 21 tháng 8 năm 2018, kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo s 126/BC-STP ngày 30 tháng 7 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Xây dựng;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Vụ Pháp chế – Bộ Xây dựng;
– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh;
– VP Tỉnh ủy và các Ban đảng Tỉnh ủy;

– VP UBND tỉnh;
– VP Đoàn ĐBQH tỉnh; VP HĐND tỉnh;
– Báo Quảng Ngãi; Đài PTTH tỉnh;
– VPUB: PVP, các phòng N/c, CB;
– Lưu: VT, CNXD.t
lsáng.503

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng

QUY ĐỊNH

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với Sở Xây dựng, các Sở có liên quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện; Chủ đầu tư, nhà đầu tư, các nhà thầu trong nước và nước ngoài, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Mục tiêu phân công, phân cấp

Phân định rõ trách nhiệm, nâng cao tính chủ động quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của Sở Xây dựng, các Sở có liên quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Chương II

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ

Điều 4. Sở Xây dựng

1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

2. Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình dân dụng; công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình công nghiệp nhẹ; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông trong đô thị quy định tại Phụ lục I Phân loại công trình xây dựng, ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (không bao gồm công trình đường st, công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ) trừ các công trình đã được phân công, phân cấp tại Điều 6 của Quy định này. Nội dung quản lý:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đối với các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn;

b) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác quản lý an toàn lao động trên công trường của chủ đầu tư và các nhà thầu. Trường hợp công trình xây dựng thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo phân công thì công tác kiểm tra an toàn lao động được phối hợp kiểm tra đồng thời;

c) Tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

d) Cập nhật thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn gửi báo cáo về Bộ Xây dựng để công bố trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn trước ngày 15 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 5. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

1. Sở Giao thông vận tải quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình giao thông quy định tại Phụ lục I Phân loại công trình xây dựng, ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trừ các công trình giao thông đã được Sở Xây dựng quản lý và các công trình phân công, phân cấp tại Điều 6 của Quy định này.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định tại Phụ lục I Phân loại công trình xây dựng, ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trừ các công trình đã được phân công, phân cấp tại Điều 6 của Quy định này.

3. Sở Công Thương quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình công nghiệp quy định tại Phụ lục I Phân loại công trình xây dựng, ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trừ các công trình công nghiệp đã được Sở Xây dựng quản lý và các công trình phân công, phân cấp tại Điều 6 của Quy định này.

4. Nội dung quản lý:

a) Thực hiện nội dung quản lý theo quy định tại điểm a, b, c Khoản 2 Điều 4 Quy định này;

b) Cung cấp thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; báo cáo về công tác an toàn lao động và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 6. Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

1. Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế do mình kiểm tra công tác nghiệm thu theo Khoản 2 Điều 10 Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh.

2. Nội dung quản lý:

a) Hướng dẫn, kiểm tra về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đối với các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn;

b) Thực hiện nội dung quản lý theo quy định tại điểm b, c Khoản 2 Điều 4 Quy định này;

c) Cung cấp thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; báo cáo về công tác an toàn lao động và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 7. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng đi với các công trình theo Khoản 2 Điều 10 Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh.

2. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn do mình quản lý thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

3. Nội dung quản lý:

a) Thực hiện các công việc quy định tại điểm a, b Khoản 2 Điều 4 Quy định này;

b) Cung cấp thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; báo cáo về công tác an toàn lao động và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nội dung công việc nêu trên.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nếu có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, tùy theo mức độ vi phạm bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ phải bồi thường thiệt hại.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Tag: chỉ đạo học ninh mẫu viên mầm non người bệnh đội mạng lưới phẩm dõi biểu phận đà nẵng mới nhất