Bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Tôi có thành lập một doanh nghiệp tư nhân vào năm 2009. Hiện nay tôi muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân của tôi. Luật Ngô Gia xin cho tôi hỏi thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân như thế nào?

Bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Chào bạn!

Chúng tôi xin chia sẻ thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân như sau:

Trường hợp, doanh nghiệp tư nhân muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân gửi thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp tư nhân có trụ sở. Nội dung thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiêp tư nhân bao gồm: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi; Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân.

Kèm theo thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân cần có quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Khi nhận Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân, cập nhật thông tin về ngành nghề kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp tư nhân.

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới các doanh nghiệp tư nhân dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân.

0934562586