Các trường hợp bị rút giấy phép kinh doanh

Các trường hợp bị rút giấy phép kinh doanh

Trường hợp thu hổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;

b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của Luật này thành lập;

c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;

d) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;

đ) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.

Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1. Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo.

2. Kinh doanh ngành, nghề bị cấm.

Khi  bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thuộc 1 trong 2 trường hợp trên, Phòng Tài chính – Kế hoạch :

– Ra thông báo về  hành vi vi phạm của hộ kinh doanh;

– Ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trong trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo thì Phòng Tài chính – Kế hoạch :

– Ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh;

– Hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo;

– Khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất;

– Thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

3. Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

4. Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký.

5. Không báo cáo về tình hình kinh doanh của hộ kinh doanh khi Phòng Tài chính – Kế hoạch  yêu cầu.

Khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thuộc 1 trong 3 trường hợp trên, Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện theo trình tự như sau:

– Thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu đại diện hộ kinh doanh đến giải trình;

– Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Tài chính – Kế hoạch ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

6. Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập.

Trường hợp hộ kinh doanh do một cá nhân thành lập, Phòng Tài chính – Kế hoạch :

– Ra thông báo về hành vi vi phạm;

– Ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và một trong những cá nhân đó không được quyền thành lập hộ kinh doanh, Phòng Tài chính – Kế hoạch:

– Ra thông báo về hành vi vi phạm và yêu cầu hộ kinh doanh đăng ký thay đổi cá nhân đó trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo;

– Trường hợp vẫn không đăng ký thay đổi thì ra quyết định thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

tag: kiện   thủ   nhà   thuốc   nếu   tăng   giá   khẩu   trang   hiệu   nào   công   ty   cưỡng   chế   đề   nghị   karaoke   thể   cũ   xăng   dầu   mẫu   vận   tải   dịch   vụ   nợ   gì   nhanh   vốn   mau   đất   sản   xuất   quầy   tây