Cách xác định tổng quỹ lương của công ty

Cách xác định tổng quỹ lương của công ty

Luật DeHa xin chia sẻ bài viết về các xác định quỹ lương của doanh nghiệp để các kế toán của doanh nghiệp tham khảo.

1. Cách xác định quỹ lương thực hiện

Theo quy định tại điểm 2.25, Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, quy định về quỹ lương thực hiện như sau:

” Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).”

Ví dụ 1: Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2014, DN A có trích quỹ dự phòng tiền lương là 10 tỷ đồng. Trong năm 2015, DN A có trích thêm quỹ lương là 70 tỷ, trong đó, 60 tỷ chi trong năm 2015, 5 tỷ là tiền lương của tháng 13 được chi trong tháng 3/2016. Còn lại 5 tỷ, được chi sau tháng 3 năm 2016

Vậy quỹ lương thực hiện của ND A trong năm 2015 là : 70 tỷ – 5 tỷ = 65 tỷ

Ví dụ 2 : Tiền lương năm 2015 của Doanh nghiệp A phải trả cho người lao động là 1 tỷ đồng:

– Trong năm 2015, doanh nghiệp đã trả tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp cho người lao động là 900 triệu đồng.

– Đến thời điểm 31/03/2016 doanh nghiệp mới chi trả tiền lương, tiền công của năm 2014 là 50 triệu đồng

– Vậy quỹ tiền lương thực hiện đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán = 900 + 50 = 950 triệu đồng.

Ví dụ 3: Tiền lương năm 2015 của Doanh nghiệp A phải trả cho người lao động là 1 tỷ đồng:

– Trong năm 2015, doanh nghiệp đã trả tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp cho người lao động là 900 triệu đồng.

– Đến thời điểm 31/03/2016 doanh nghiệp đã chi trả hết số tiền lương, tiền công của năm 2014 là 100 triệu đồng

– Vậy quỹ tiền lương thực hiện đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán = 900 + 100 = 1.000 triệu đồng.

2. Cách xác định tháng lương thực hiện bình quân

Theo Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, quy định về việc tính tháng lương bình quân thực tế như sau:

“Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.”

Ví dụ: Doanh nghiệp A năm 2014 có quỹ lương thực tế thực hiện là 12 tỷ đồng thì việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế 2014 của doanh nghiệp như sau: (12.000.000.000 đồng : 12 tháng) = 1.000.000.000 đồng.

tag: cổ   phần   xây   dựng   nguồn   hình   thành   thức   bhxh   phương   pháp