Cách xử lý hóa đơn viết sai tên công ty

Cách sửa hóa đơn viết sai tên công ty

Theo khoản 7 Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT; quản lý thuế; sửa đổi các điều về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ… quy định

Trường hợp hóa đơn bị lập sai về tên, địa chỉ của người mua hàng nhưng trên hóa đơn vẫn ghi đúng mã số thuế của người mua hàng. Vậy các bên sẽ lập biên bản điều chỉnh lại hóa đơn và không cần phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Do đó khi xử lý hóa đơn lập sai tên công ty, địa chỉ người mua, không cần phân biệt hóa đơn đã kê khai hay chưa. 2 bên chỉ cần lập biên bản tiến hành điều chỉnh hóa đơn, sau đó đóng dấu. mỗi bên sẽ giữ lại 1 bản và kẹp vào cùng với hóa đơn đã viết sai của tên công ty.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty mới nhất

Tag: điện tử tiền mang có được khấu trừ in đỏ thay tắt gtgt