Căn cứ pháp lý là gì

Căn cứ pháp lý là gì

Căn cứ pháp lý là nội dung quy định của pháp luật về sự việc để cơ quan, tổ chức, cá nhân căn cứ vào đó để giải quyết vụ việc

Căn cứ pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản quy phạm pháp luật được kiểm tra được quy định tại Điều 107 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

Căn cứ pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra là văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm các điều kiện sau:

– Có hiệu lực pháp lý cao hơn văn bản được kiểm tra;

– Đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra hoặc chưa có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản được kiểm tra nhưng đã được thông qua hoặc ký ban hành và sẽ có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản được kiểm tra.

Văn bản ngưng hiệu lực theo quy định tại Điều 153 của Luật không được sử dụng làm căn cứ pháp lý để kiểm tra văn bản từ thời điểm ngưng hiệu lực đến thời điểm tiếp tục có hiệu lực theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.