Chức năng của từng bộ phận trong công ty

Chức năng nhiệm vụ phòng ban trong công ty

Dưới đây là chức năng nhiệm vụ của các bộ phận phòng ban của tổng công ty thuốc lá việt nam để quý khách tham khảo.

 Các vị trí lãnh đạo, các phòng ban có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
1. Giám đốc (GĐ)
Là người đại diện theo pháp luật của Công ty theo uỷ quyền của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tổng công ty và Pháp luật về mọi hoạt động điều hành của Công ty. Giám đốc Công ty trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:
– Công tác Tổ chức – Nhân sự; Thi đua Khen thưởng và kỷ luật.
– Công tác Tài chính – Kế toán.
– Công tác Kinh doanh:
+ Kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và chiến lược kinh doanh.
+ Lựa chọn nhà phân phối, hình thức phân phối, tiến độ cung ứng hàng hoá ra thị trường.
+ Quy mô, phương thức đầu tư phát triển thị trường.
+ Ký kết hợp đồng kinh tế mua – bán hàng hoá, dịch vụ.
2. Phó Giám đốc (PGĐ)
Giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và Pháp luật về các lĩnh vực công tác do Giám đốc Công ty phân công và uỷ quyền. Thay mặt Giám đốc Công ty trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:
–  Bảo vệ, mở rộng và phát triển thị trường, thị phần hàng hoá Công ty đang kinh doanh bao gồm: chỉ đạo việc xây dựng phương án, tổ chức thực hiện các phương án đã được Giám đốc Công ty phê duyệt.
–  Công tác chống buôn lậu, chống hàng giả.
–  Tổ chức vận chuyển, tiếp nhận và giao nhận hàng hoá theo kế hoạch.
–  Tổ chức bảo quản hàng hoá trong kho Công ty, hàng hoá trên đường, hàng hoá tồn tại Nhà phân phối và tại các cửa hàng.
–  Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình phân phối tiêu thụ.
–  Tham gia giám sát hoạt động công tác thị trường, giám sát kênh phân phối.
–  Công tác quản trị hành chính, văn thư lưu trữ, an toàn vệ sinh lao động, PCCN, PCLB và an ninh quốc phòng.
–  Công tác tiền lương, bảo hộ, bảo hiểm lao động và tài sản.
–  Ký kết các hợp đồng kinh tế theo uỷ quyền của Giám đốc Công ty.
–  Phối hợp công tác với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.
–  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Công ty phân công.
–  Điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo uỷ quyền của Giám đốc Công ty và khi Giám đốc Công ty đi vắng.
3.  Đại diện lãnh đạo về chất lượng (ĐDCL).
Nhiệm vụ:
–  Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 –  2008.
–  Trực tiếp điều hành hoạt động của hệ thống chất lượng.
–  Tổ chức xây dựng, duy trì hệ thống chất lượng phù hợp và có hiệu quả.
–   Kiểm soát mọi tài liệu, dữ liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Công ty, chuyển giao, đưa vào lưu trữ theo quy trình quản lý tài liệu. Chỉ đạo lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đánh giá nội bộ trong phạm vi toàn Công ty.
–  Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng. Đề xuất kinh phí tổ chức thực hiện, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, tư vấn và đánh giá cấp chứng
   Quyền hạn:
–  Được quyền ký một số văn bản về hệ thống quản lý chất lượng.
–  Báo cáo trực tiếp với Giám đốc về mọi vấn đề liên quan đến hoạt động và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
–  Có quyền kiểm tra việc thực hiện, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quản lý theo ISO 9001 – 2008 tại các đơn vị trong Công ty. Kịp thời báo cáo với Giám đốc có biện pháp xử lý CBNV khi vi phạm một trong các điều dưới đây:
+ Báo cáo không đúng sự thật về việc thực hiện, áp dụng ISO 9001 – 2008 tại đơn vị.
+ Không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và nghĩa vụ liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng do LĐCL yêu cầu.
4.  Các phòng ban chức năng
Các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Công ty Thương mại Thuốc lá có chức năng tham mưu giúp việc cho Giám đốc Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Thương mại Thuốc lá (sau đây gọi tắt là Công ty).
–   Khi cần thiết Giám đốc Công ty có thể giao cho các Trưởng phòng giải quyết các công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định trong văn bản này.
–   Các công việc  liên quan đến nhiều phòng thì Giám đốc chỉ định một phòng chủ trì làm đầu mối, các phòng khác có trách nhiệm phối hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao.
–   Trong khi thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao, các Trưởng phòng được quyền:
+ Yêu cầu các phòng khác cung cấp các thông tin, số liệu, tư liệu cần thiết.
+ Được Giám đốc Công ty uỷ quyền quan hệ công tác với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội để giải quyết các công việc cụ thể theo yêu cầu kinh doanh.
+ Tổ chức việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đơn vị trực thuộc trong lĩnh vực mà các phòng được giao. Kiến nghị với Giám đốc Công ty có biện pháp xử lý các vấn đề cần thiết đảm bảo việc thực hiện đúng pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong lĩnh vực mình phụ trách, phối hợp với các phòng khác để thực hiện các nhiệm vụ chung của Công ty.
+ Đề xuất với Giám đốc Công ty những vấn đề, những chủ trương công tác trong các lĩnh vực do phòng mình phụ trách.
+ Trực tiếp quản lý và được quyền tổ chức bố trí sắp xếp cán bộ trong phòng theo đúng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ và biên chế được giao, đảm bảo nguyên tắc gọn nhẹ, hiệu quả. Đề nghị với Giám đốc bổ nhiệm , miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, và giải quyết chế độ chính sách với các cán bộ nhân viên trong phòng.
+ Trưởng, phó phòng được quyền ký một số văn bản theo sự uỷ quyền của Giám đốc.5. Phòng tổ chức hành chinh
Chức năng:
– Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực;
– Tổ chức cán bộ;
– Nhân sự;
– Hành chính quản trị;
– Văn thư lưu trữ;
– Pháp chế.

Nhiệm vụ chủ yếu :
 * Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực
– Nghiên cứu, xây dựng chiến lược, kế hoạch trung và dài hạn phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
  * Công tác Tổ chức cán bộ
– Xây dựng các chính sách, quy chế, quy định về tổ chức quản lý nguồn nhân lực.
– Đầu mối xây dựng, đề xuất mô hình tổ chức hoạt động của Công ty và quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ các phòng ban.
– Bố trí, sắp xếp, quy hoạch cán bộ phù hợp với mô hình tổ chức, yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh và phát triển trong từng thời kỳ.
– Quản lý và xây dựng các chính sách đối với cán bộ quản lý;
    * Công tác Nhân sự
– Xây dựng kế hoạch, thực hiện, theo dõi, kiểm tra và báo cáo các chính sách nhân lực (tuyển dụng, bố trí, đào tạo, đánh giá phân tích, phát triển nhân lực…).
– Xây dựng kế hoạch, thực hiện, theo dõi, kiểm tra và báo cáo về lao động, tiền lương, tiền thưởng.
– Xây dựng kế hoạch, thực hiện, theo dõi, kiểm tra và báo cáo các chính sách, chế độ lao động (nội quy lao động, văn hóa doanh nghiệp, thi đua khen thưởng, thanh tra, kỷ luật, bảo hiểm, trợ cấp thôi việc, phúc lợi, vì sự tiến bộ của phụ nữ, quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, bảo hộ lao động…).
– Đầu mối phối hợp với tổ chức Công đoàn Công ty trong các hoạt động xã hội và thực hiện các chính sách, chế độ có liên quan đến người lao động.
  * Công tác Hành chính quản trị
– Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, chuẩn bị hội họp và tạp vụ (ăn, uống, vệ sinh…).
– Lập kế hoạch, thực hiện kiểm soát và quản lý việc mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm.
– Lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát việc mua sắm các trang thiết bị, tài sản văn phòng, sửa chữa nhỏ và đầu tư xây dựng cơ bản.
– Thường trực theo dõi việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO.
– Theo dõi, thực hiện, kiểm soát việc đầu tư vận hành triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Công ty.
– Quản lý, điều vận xe ô tô phục vụ lãnh đạo, cán bộ nhân viên, phục vụ công tác thị trường và các đối tượng khác theo yêu cầu công việc.
– Quản lý, thực hiện công tác bảo vệ, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại trụ sở văn phòng Công ty.
– Thực hiện công tác đối ngoại với các cơ quan có liên quan theo phân cấp.
– Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác với Công ty.
    * Công tác Văn thư lưu trữ
– Quản lý lịch công tác, giao ban, hội họp, sinh hoạt định kỳ và bất thường; thư ký cuộc họp giao ban; thông báo các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty.
– Xây dựng kế hoạch, quy chế, quy định và các văn bản hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ văn thư lưu trữ.
– Tiếp nhận, xử lý các văn bản và tài liệu đến – đi của Công ty.
– Quản lý hồ sơ hành chính và con dấu của Công ty.
– Lưu trữ, quản lý và khai thác hồ sơ lưu trữ của Công ty.
– Đầu mối đề nghị chỉnh lý tài liệu; thẩm định giá trị tài liệu loại, hủy sau chỉnh lý.
– Tổng hợp lịch làm việc của Lãnh đạo Công ty.
  * Công tác Pháp chế
– Xây dựng quy chế, các văn bản hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác pháp chế của Công ty.
– Tổng hợp, cập nhật các chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
– Thẩm định về mặt pháp lý các quy định, quy chế quản lý nội bộ.
– Tham mưu và kiểm tra tính pháp lý đối với việc ký kết hợp đồng.
– Đầu mối tổng hợp ý kiến đóng góp các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước và Tổng công ty gửi xin ý kiến.
– Tổng kết, đánh giá những vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
– Hướng dẫn, kiểm soát các hoạt động trong Công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật.
– Thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nội quy, quy chế của Công ty cho người lao động.
– Đầu mối giải quyết các tranh chấp mang tính pháp lý phát sinh trong các quan hệ giao dịch của Công ty.
5. Phòng kế toán tài chính
¨     Chức năng :
– Hoạch định chiến lược tài chính doanh nghiệp.
– Công tác tài chính.
– Công tác kế toán.
– Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.
¨     Nhiệm vụ chủ yếu :
Hoạch định chiến lược tài chính doanh nghiệp
– Hoạch định chiến lược đầu tư tài chính hiệu quả.
– Hoạch định nguồn vốn tài trợ.
Công tác tài chính
– Xây dựng sổ tay kế toán quản trị và phân tích tài chính doanh nghiệp.
– Lập kế hoạch tài chính, vốn ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; cân đối vốn và đề xuất các giải pháp huy động vốn; cân đối dòng tiền thu, chi hàng năm của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành.
– Phân tích giá thành sản phẩm, phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
– Chủ trì thực hiện các thủ tục thế chấp của khách hàng; theo dõi và quản lý tài sản thế chấp theo quy định.
– Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin tài chính thuộc thẩm quyền của Công ty, phù hợp quy định của pháp luật và yêu cầu của Tổng công ty.
Công tác kế toán
– Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty và của Tổng công ty.
– Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, chính sách tài chính, kế toán của Nhà nước và của Tổng công ty.
– Xây dựng cẩm nang thủ tục kế toán và tổ chức phổ biến, hướng dẫn đến từng cán bộ công nhân viên Công ty để thực hiện.
– Ghi chép và hạch toán đúng, đầy đủ và kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam, quy định cụ thể của Công ty và Tổng công ty. Tổ chức hạch toán tổng hợp các loại vốn, quỹ, tổng hợp giá thành, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
– Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại hóa đơn, chứng từ, hoàn chỉnh các thủ tục kế toán trước khi trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt.
– Tổ chức và tham gia kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất toàn bộ vật tư, tài sản, tiền vốn theo quy định của Nhà nước, theo yêu cầu của Công ty và Tổng công ty, đồng thời đề xuất hướng xử lý kết quả kiểm kê.
– Kê khai, trích nộp và quyết toán các khoản nộp ngân sách; thanh toán các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả.
– Trích lập, phân phối các quỹ theo quyết định của Tổng công ty và sử dụng các quỹ do Công ty quản lý theo đúng mục đích.
– Theo dõi, báo cáo tình hình biến động giá thành các sản phẩm, giá cả vật tư hàng hóa, ngoại tệ…; kiểm soát giá cả hàng hóa mua vào.
– Lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành, các nguồn kinh phí hỗ trợ.
– Theo dõi, hạch toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn; theo dõi, đối chiếu công nợ và phân loại nợ; đôn đốc thu hồi nợ và đề xuất xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi.
– Chấp hành quyết định của Tổng công ty, các cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước về việc kiểm tra hoạt động kế toán tài chính của Công ty.
– Lập và nộp các báo cáo tài chính theo chế độ quy định.
Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp
– Kiểm tra, giám sát các định mức, tiêu chuẩn, dự toán kinh tế kỹ thuật; các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, vật tư và tiền vốn; phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán tại Công ty.
– Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước và của Tổng công ty.
 6   Phòng kinh doanh
¨     Chức năng :
– Chiến lược, kế hoạch;
– Giám sát, quản lý khai thác kênh phân phối;
– Nghiệp vụ bán hàng;
– Quản lý chất lượng sản phẩm;
– Thống kê tổng hợp.
¨     Nhiệm vụ chủ yếu:
 Công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh
– Xây dựng chiến lược, định hướng phát triển trung và dài hạn của Công ty.
– Tổng hợp, xây dựng, theo dõi, đăng ký và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.
Giám sát, quản lý khai thác kênh phân phối sản phẩm thuốc lá điếu
– Đàm phán ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với hệ thống kênh phân phối.
– Tổ chức giám sát, đánh giá năng lực Nhà phân phối và kênh phân phối.
– Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống kênh phân phối.
– Quản lý, khai thác và tiếp nhận các yêu cầu phản hồi của hệ thống kênh phân phối.
– Điều tiết, cung ứng hàng hóa và theo dõi sản lượng bán, giá bán và tồn kho của hệ thống kênh phân phối.
– Xây dựng, triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích hệ thống kênh phân phối.
– Phối hợp tổ chức định giá tài sản thế chấp, hoàn thiện các thủ tục thế chấp theo quy định.
Thực hiện nghiệp vụ bán hàng sản phẩm thuốc lá điếu
– Đăng ký với Tổng công ty kế hoạch tiêu thụ sản phẩm phù hợp với nhu cầu kinh doanh và diễn biến thị trường.
– Xây dựng kế hoạch, phương án bán hàng từng tuần, tháng.
– Thực hiện nghiệp vụ công tác bán hàng.
– Tổ chức, quản lý đội ngũ bán hàng và giám sát bán hàng.
– Phối hợp tuyên truyền, xây dựng hình ảnh, thông tin về sản phẩm thông qua hoạt động tiêu thụ sản phẩm.
– Quản lý kho sản phẩm theo quy định.
– Quản lý, tổ chức điều vận xe ô tô phục vụ yêu cầu chở hàng hóa kinh doanh; theo dõi, kiểm tra vận chuyển sản phẩm.
– Xem xét, giải quyết khiếu nại, bồi thường và hàng trả lại đối với kênh phân phối.
– Đầu mối tổ chức hội nghị khách hàng của Công ty.
Kiểm tra chất lượng sản phẩm thuốc lá điếu
– Theo dõi, kiểm soát, đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng, quy cách sản phẩm tại kho hàng và trên thị trường.
– Phối hợp tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ chất lượng sản phẩm.
Công tác thống kê tổng hợp
– Đầu mối xây dựng, quản lý và theo dõi thực hiện các định mức kinh tế – kỹ thuật của Công ty.
– Thiết lập hệ thống báo cáo thống kê trong Công ty.
– Thực hiện chế độ báo cáo và phân tích thống kê theo quy định.
– Lập báo cáo phân tích tổng hợp về tình hình sản xuất kinh doanh, chương trình hành động phục vụ cho công tác quản lý điều hành và các cuộc họp (giao ban, sơ kết, tổng kết) định kỳ.
7. Phòng thị trường 
Chức năng :
– Nghiên cứu thị trường;
– Giám sát, quản lý vùng thị trường; phát triển kênh phân phối mới;
– Nghiệp vụ Marketing;
– Chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Nhiệm vụ chủ yếu :
* Công tác nghiên cứu thị trường
– Nghiên cứu xu hướng thị trường về sản phẩm, giá cả, phân phối, khách hàng, tâm lý và xu hướng thay đổi của người tiêu dùng, chính sách hậu mãi, sản phẩm cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh…
– Dự báo khả năng tiêu thụ sản phẩm trong ngắn hạn và dài hạn.
*Giám sát, quản lý vùng thị trường; phát triển mới kênh phân phối sản phẩm thuốc lá điếu, đồ uống và các sản phẩm khác
– Tổ chức giám sát, quản lý vùng thị trường.
– Chủ trì triển khai công tác xây dựng phát triển kênh phân phối mới.
– Phối hợp đánh giá năng lực Nhà phân phối và kênh phân phối.
– Phối hợp đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống kênh phân phối.
– Xây dựng và tổ chức các hoạt động cửa hàng mẫu, các kênh giới thiệu sản phẩm.
*Hoạt động Marketing các sản phẩm thuốc lá điếu, đồ uống và các sản phẩm khác
– Xây dựng các chương trình đầu tư, phát triển và bảo vệ thị trường; các chính sách phát triển hình ảnh thương hiệu.
– Xây dựng chiến lược sản phẩm, giá bán; đề xuất xem xét khách hàng mục tiêu và thị trường mục tiêu trong từng giai đoạn.
– Triển khai chương trình xúc tiến thương mại và theo dõi thực hiện chính sách (khuyến thị, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hội chợ, triển lãm thương mại…).
– Đầu mối tổng hợp, theo dõi khiếu nại và phản ứng của người tiêu dùng.
– Xem xét, giải quyết khiếu nại, bồi thường và hàng trả lại đối với người tiêu dùng.
– Thực hiện các chương trình phát triển thị trường.
– Theo dõi, đánh giá sự thỏa mãn của kênh phân phối và người tiêu dùng.
– Đề xuất đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh; tổ chức thực hiện và theo dõi việc đưa sản phẩm mới ra thị trường.
– Thu thập, xử lý và phản ánh các thông tin về sản phẩm cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh.
– Phối hợp tổ chức hội nghị khách hàng; là đầu mối tổ chức các sự kiện (hội thảo, thông cáo báo chí, cung cấp thông tin ra bên ngoài…).
– Xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các cơ quan truyền thông.
*Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại
– Theo dõi, phối hợp triển khai và tham gia các chương trình chống buôn lậu, gian lận thương mại theo phân cấp.
– Nghiên cứu, đề xuất các chương trình chống buôn lậu thuốc lá.
8.  Phòng kinh doanh đa ngành
o   Chức năng
– Giám sát, quản lý khai thác kênh phân phối;
– Nghiệp vụ bán hàng;
– Quản lý chất lượng sản phẩm.
o   Nhiệm vụ
* Giám sát, quản lý khai thác kênh phân phối sản phẩm đồ uống và các sản phẩm khác
– Đàm phán ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với hệ thống kênh phân phối và khách hàng.
– Tổ chức giám sát, đánh giá năng lực Nhà phân phối và kênh phân phối.
– Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống kênh phân phối.
– Quản lý, khai thác và tiếp nhận các yêu cầu phản hồi của hệ thống kênh phân phối.
– Điều tiết, cung ứng hàng hóa và theo dõi sản lượng bán và tồn kho của hệ thống kênh phân phối.
– Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, hậu mãi hệ thống kênh phân phối.
– Tìm kiếm, khai thác nguồn khách hàng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
* Thực hiện nghiệp vụ bán hàng sản phẩm đồ uống và các sản phẩm khác
– Xây dựng kế hoạch, phương án bán hàng.
– Tiến hành đặt hàng Nhà cung cấp.
– Thực hiện nghiệp vụ công tác bán hàng.
– Tổ chức, quản lý đội ngũ bán hàng và giám sát bán hàng.
– Phối hợp tuyên truyền, xây dựng hình ảnh, thông tin về sản phẩm thông qua hoạt động tiêu thụ sản phẩm.
– Quản lý kho sản phẩm theo quy định.
– Phối hợp tổ chức điều vận; theo dõi, kiểm tra vận chuyển sản phẩm.
– Xem xét, giải quyết khiếu nại, bồi thường và hàng trả lại đối với Nhà phân phối và khách hàng.
– Đầu mối tổ chức hội nghị khách hàng của Công ty.
* Kiểm tra chất lượng sản phẩm đồ uống và các sản phẩm khác
– Theo dõi, kiểm soát, đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng, quy cách sản phẩm tại kho hàng và trên thị trường.

 

tag: may   du   lữ   hồng   hải   dược   tnhh   mặc   samsung   logistics   khoán   cổ   quảng   forwarder   giữa   nhập   khẩu   vinamilk   tải   điện   tử   tên   viết   gì   qa   ga   ie   pc   cs   fo   y   xưởng   nhiên   sức   pnj   gồm   nào   trọng   nhất   tiếng   anh