Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  1. Phương thức Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau đây:

– Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;

– Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;

– Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần theo quy định

  1. Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

– Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

  1. Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

-Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

-. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước liên quan đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là thủ tục chuyển đổi công ty chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.