Công ty novaland tuyển dụng – TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH CHUỖI CUNG ỨNG & KHO VẬN (NGÀNH: FMCG & CONSUMER)

 Nhiệm vụ 1: Triển khai chiến lược chuỗi cung ứng của bộ phận lên kế hoạch và kho bãi, điều vận

 – Thiết lập, thực hiện và cập nhật kế hoạch phát triển dài hạn của bộ phận kế hoạch, kho bãi và điều vận nhằm phục vụ chiến lược chuỗi cung ứng chung của toàn tổng công ty

 – Tận dụng các nguồn lực sẵn có và thiết lập các tiêu chuẩn quản lý, lập kế hoạch và triển khai theo phương pháp Lean, Làm đúng ngay từ đầu tránh lãng phí và thất bại trong lĩnh vực lên kế hoạch và điều vận/kho bãi.

 – Tham gia thực hiện chiến lược Hệ thống Thông tin và xây dựng Chuỗi Vận hành Cung ứng, bao gồm Hệ thống Quản lý Kho (WMS), Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP), Dự báo và Quản lý Vận tải.

 Nhiệm vụ 2: Quản lý các hoạt động lên kế hoạch của toàn công ty

 – Quản lý và điều phối quy trình lên kế hoạch nhu cầu và kế hoạch cung ứng của toàn công ty (Sales & Operations Plan)

 – Phối hợp với khối bán hàng, khối tiếp thị, giám đốc ngành hàng để thiết lập kế hoạch nhu cầu chính xác với tỷ lệ đạt trên yêu cầu, nhằm giảm thiểu nguồn lực của công ty cũng như tối đa hóa doanh số.

 – Phối hợp với phòng cung ứng, khối các công ty sản xuất, các bộ phận kho bãi và điều vận để lên kế hoạch cung ứng (bao gồm kế hoạch cung ứng NVL, bao bì, vật phẩm khuyến mãi, kế hoạch sản xuất và kế hoạch điều vận) đảm bảo tỷ lệ đáp ứng dịch vụ khách hàng trên mục tiêu đề ra

 – Phối hợp với các phòng ban quản lý hàng chậm bán, hàng hư hỏng dưới mức cho phép

 – Quản lý tồn kho hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tối ưu vốn lưu động của Nova Consumer

 Nhiệm vụ 2: Quản lý các hoạt động lên kế hoạch của toàn công ty

 – Quản lý và điều phối quy trình lên kế hoạch nhu cầu và kế hoạch cung ứng của toàn công ty (Sales & Operations Plan)

 – Phối hợp với khối bán hàng, khối tiếp thị, giám đốc ngành hàng để thiết lập kế hoạch nhu cầu chính xác với tỷ lệ đạt trên yêu cầu, nhằm giảm thiểu nguồn lực của công ty cũng như tối đa hóa doanh số.

 – Phối hợp với phòng cung ứng, khối các công ty sản xuất, các bộ phận kho bãi và điều vận để lên kế hoạch cung ứng (bao gồm kế hoạch cung ứng NVL, bao bì, vật phẩm khuyến mãi, kế hoạch sản xuất và kế hoạch điều vận) đảm bảo tỷ lệ đáp ứng dịch vụ khách hàng trên mục tiêu đề ra

 – Phối hợp với các phòng ban quản lý hàng chậm bán, hàng hư hỏng dưới mức cho phép

 – Quản lý tồn kho hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tối ưu vốn lưu động của Nova Consumer

 Ứng tuyển tại: https://www.novaland.com.vn/tuyen-dung/vi-tri-tuyen-dung/truong-phong-ke-hoach-chuoi-cung-ung-kho-van-nganh-fmcg-consumer

 Tag: novoland cổ phần review là gì