Công ty sử dụng hình ảnh

Dưới đây là câu hỏi về xác định vi phạm thuộc lĩnh vực pháp luật nào?

Công ty mì gói A đã sử dụng hình ảnh của một ca sỹ để quảng cáo cho sản phẩm của mình mà chưa được sự đồng ý của ca sỹ đó. Hành vi của công ty mì gói A là loại vi phạm nào dưới đây ?

A. Vi phạm hình sự.

B. Vi phạm hành chính.

C. Vi phạm kỷ luật.

D. Vi phạm dân sự.

tag: tnhh   thiết   bị   yến   tâm   cổ   phần   giám   đốc   sông   hồng   cp   hiệu   ứng   panamotion   việt   nam   kế   logo   viễn   đông   116   đo   đạc   địa   tư   vấn   chẩn   đoán   giày   chuyên   nghiệp   pro-p   thợ   nhuộm   trần   hưng   đạo   hoàn   kiếm   hà   nội   giải   thể   đa   cấp   ốc