Công văn 414/tct-kk

 BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 414/TCT-KK
V/v khai thuế GTGT

 Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

 Trả lời công văn số 82458/CT-TTHT đề ngày 26/12/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khai bổ sung đối với hóa đơn bị bỏ sót, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 Căn cứ quy định tại:

 – Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định:

 đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khu trừ bị sai sót thì được kê khai, khu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

 – Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều Luật Thuế GTGT:

 + Điều 8 hướndẫn thời điểm xác định thuế GTGT:

 “1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

 2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tin hay chưa thu được tin….”

 + Tiết a, Khoản 5, Điều 12 hướng dẫn:

 “Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.”

 + Khoản 8 Điều 14 hướng dẫn:

 “Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn đ trong kho.

 Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khu trừ bị sai sót thì được kê khai, khu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thm quyn công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

 Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp trong tháng 11/2016, Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ tính thuế tháng 8/2015, 10/2015, 12/2015 và tháng 11/2016 bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

 – Đối với các hóa đơn đầu ra: Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp kiểm tra, xác minh cụ thể nguyên nhân kê khai chậm, sót các hóa đơn đầu ra của Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An, xác định số thuế phải nộp kê khai thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định.

 – Đối với các hóa đơn đầu vào: thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

 Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC (BTC);
– Vụ CS, PC, TTr;
– Website TCT;

– Lưu: VT, KK (3b).

 TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

 Nguyễn Thị Thu Phương