Công văn 5737 BGDĐT-VP

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5737/BGDĐT-VP
V/v Triển khai Báo cáo thống kê năm học 2019 – 2020

 Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

 

 Kính gửi:

– Các đại học, học viện, trường đại học,
– Các viện nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ,
– Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và các trường cao đẳng, trung cấp có ngành đào tạo giáo viên.
– Các trường dự bị đại học

 Thực hiện Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục, trong đó tại Điều 3 đã quy định nội dung, kỳ báo cáo và thời hạn báo cáo. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ, các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và các trường cao đẳng, trung cấp có ngành đào tạo giáo viên, các trường dự bị đại học (sau đây gọi là đơn vị) thực hiện báo cáo thống kê giáo dục năm học 2019-2020, thời điểm báo cáo số liệu có đến ngày 31/12/2019 và thời hạn gửi báo cáo là ngày 15 tháng 01 năm 2020.

 Để việc triển khai thực hiện báo cáo thống kê trực tuyến trên hệ thống phần mềm thống kê giáo dục đại học tại địa chỉ http://csdldh.moet.gov.vn được đồng bộ và đảm bảo tiến độ, đề nghị các trường thực hiện như sau:

 1. Nghiên cứu văn bản, tài liệu sau:

 – Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngà28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.

 – Các thông báo, tài liệu hưng dẫn sử dụng được cập nhật, cung cấp trực tuyến trên hệ thống phần mềm;

 2. Gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/01/2020 theo 2 hình thức: qua hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ http://csdldh.moet.gov.vn và bằng văn bản giấy (có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị) theo địa chỉ: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 Về công tác phối hợp và hỗ trợ kỹ thuật như sau:

 – Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm: Cục Công nghệ thông tin, email: csdldh@moet.edu.vn và Hệ thống hỗ trợ trực tuyến (có thông báo và hướng dẫn sử dụng cụ thể trên hệ thống phần mềm).

 – H trợ về nội dung thng kê: Phòng Thống kê – Văn phòng Bộ Giáo dục và Đàtạo, email: phongthongke@moet.gov.vn, các nội dung v giáo dục đại học liên hệ bà Đ Thị Vân số điện thoại (024) 38 694 075, các nội dung v cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm liên hệ ông Nguyễn Duy Hiền s điện thoại (024) 38 683 247;

 Đề nghị Th trưng các đơn vị chỉ đạo các phòng, ban chức năng t chức thực hiện nghiêm túc, nhập đầy đủ d liệu và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn.

 Trân trọng.

 

 

 Nơi nhận:
– Như trên;
– 
Bộ trưng (để báo cáo);
– Th
 trưng NguyVăn Phúc (để phối hợp);
– C
ác Bộ,  quan TW (để phối hợp chỉ đạo);
– UBND t
nh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
– V
ụ Giáo dục Đại học (để thực hiện);
– Cục Công nghệ thông tin 
(để thực hiện);
– C
ng TT Bộ GDĐT;
– L
ưu: VT, TK.

 KT. BỘ TRƯỞNG
TH TRƯỞNG

 Nguyễn Hữu Độ