Đăng ký ngành nghề tư vấn đầu tư tài chính

Đăng ký ngành nghề tư vấn đầu tư tài chính

Khi đăng ký kinh doanh lĩnh vực tài chính, các nhà đầu tư có thể đăng ký ngành nghề tư vấn tài chính hoặc đăng ký ngành nghề đầu tư tài chính. Khi đăng ký ngành nghề đầu tư tài chính, nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện về vốn theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư có thể tự quyết định vốn đầu tư khi đăng ký ngành nghề tư vấn đầu tư tài chính vì ngành nghề tư vấn tài chính không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn.

Luật Ngô Gia xin chia sẻ các mã ngành nghề dùng trong lĩnh vực tài chính:

  64       Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
    641     Hoạt động trung gian tiền tệ
      6411 64110 Hoạt động ngân hàng trung ương
      6419 64190 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
    642 6420 64200 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
    643 6430 64300 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác
    649     Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
      6491 64910 Hoạt động cho thuê tài chính
      6492 64920 Hoạt động cấp tín dụng khác
      6499 64990 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)


Các cá nhân, tổ chức muốn đăng ký ngành nghề tư vấn tài chính, đăng ký ngành nghề đầu tư tài chính hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập công ty kinh doanh tài chính.