Để thu hút vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài trung quốc đã

 Để thu hút vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài trung quốc đã

 A. xây dựng các đặc khu kinh tế và khu chế xuất.

 B. mở cửa giao thương, ưu đãi thuế quan với hàng nước ngoài.

 C. xây dựng nhiều đô thị, phát triển mạng lưới giao thông vận tải.

 D. cải cách kinh tế đất nước.

 Chọn đáp án A

 Trung Quốc thực hiện chính sách mở cửa, tăng cường trao đổi hàng hóa với thị trường thế giới và cho phép các công ti, doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư quản lí sản xuất công nghiệp tại các đặc khu kinh tế, các khu chế xuất. Như vậy, để thu hút vốn đầu tư và công nghệ từ nước ngoài, Trung Quốc đã xây dựng các đặc khu kinh tế và khu chế xuất.

  

  

 tag: việt nam đối ở bãi vào dự 2018 tình hình