Gia hạn hợp đồng là gì – Mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng

Gia hạn hợp đồng là gì

Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng là việc kéo dài thêm một khoảng thời gian được xác định là thời hạn đã đến thời điểm kết thúc trong hợp đồng. Việc gia hạn chỉ có ý nghĩa là kéo dài thêm về mặt thời gian có hiệu lực của hợp đồng để các chủ thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Những trường hợp gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng

Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận của các bên

Sau khi giao kết hợp đồng, các bên trong hợp đồng có thể tự nguyện thỏa thuận với nhau về việc kéo dài thêm thời gian thực hiện hợp đồng vì một lý do nào đó. Tuy nhiên, lý do kéo dài hợp đồng phải được các bên đồng ý và thống nhất. Bởi vì, bản chất của hợp đồng là giao dịch dân sự, xuất phát từ sự thỏa thuận của các chủ thể, cho nên các bên đều có quyền tự nguyện thỏa thuận trong giao dịch dân sự của mình. Nhưng sự thỏa thuận đấy không được vi phạm pháp luật hoặc trái với đạo đức.

Ví dụ về hợp đồng mua bán tài sản, trường hợp bên mua vì một lý do nào đấy chưa thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng thời hạn hợp đồng đã thỏa thuận cho bên bán, thì bên mua có thể thỏa thuận với bên bán về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu bên bán đồng ý, việc gia hạn thực hiện hợp đồng sẽ được thực hiện. Nếu bên bán không đồng ý, bên mua không thực hiện trả tiền đúng thỏa thuận thì bên mua đã vi phạm hợp đồng và phải bồi thường.

Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng do có sự thay đổi cơ bản về hoàn cảnh

Bộ luật Dân sự 2015 quy định về trường hợp gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng do có sự thay đổi cơ bản về hoàn cảnh như sau:

“1.Hoàn cảnh thay đổi cơ bản khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng;

b) Tại thời điểm giao kết hợp đồng, các bên không thể lường trước được về sự thay đổi hoàn cảnh;

c) Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước thì hợp đồng đã không được giao kết hoặc được giao kết nhưng với nội dung hoàn toàn khác;

d) Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên;

đ) Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, phù hợp với tính chất của hợp đồng mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích.

2.Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hợp lý.”

Hoàn cảnh thay đổi cơ bản được xác định theo khoản 1 Điều 420 Bộ luật Dân sự 2015 như trên. Theo đó, trường hợp được xác định là hoàn cảnh thay đổi cơ bản khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện: hoàn cảnh thay đổi cơ bản do nguyên nhân khách quan: thiên tai, bão lũ;  hai bên phải không lường trước được sự thay đổi đó và nếu biết trước thì hợp đồng sẽ không được giao kết hoặc giao kết với một nội dung khác; các bên đã sử dụng mọi biện pháp cần thiết mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu được mức độ ảnh hưởng lợi ích.

Như vậy, nếu đủ các điều kiện trên thì sẽ được xác định là sự thay đổi cơ bản về hoàn cảnh. Cho nên, bên có lợi ích bị xâm phạm có quyền yêu cầu bên kia đàm phán việc gia hạn hợp đồng trong một thời gian hợp lý.

Ví dụ về việc điều chỉnh thời gian hợp đồng xây dựng được quy định tại Điều 39, Nghị định 37/2015/NĐ-CP như sau:

“2.Tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a) Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác.

b) Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của bên giao thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.

c) Do việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên giao thầu, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra.

d) Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của bên giao thầu gây ra.

3. Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.”

Mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng

TÊN ĐƠN VỊ …………

SỐ: …/….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

V/v: Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

……….., ngày……tháng……năm……….

Kính gửi: ……………………………………………………..

Tên doanh nghiệp, tổ chức: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:………………………………………………………………………..

Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho:…………………………………………………………….

Ông (bà): ………………………………………. Quốc tịch: ………………………………………….

Chức danh công việc: ………………………………………………………………………………….

Hình thức bị xử lý kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức (nếu có): ……….

Giấy phép lao động số: ………………. Cấp ngày ……………………………………………………

Cơ quan cấp ……………………………………………………………………………………………..

Thời hạn gia hạn từ ngày: …../……/…… đến ngày: …../…../……

Doanh nghiệp, tổ chức: …………………………………………………………………………………

Đã đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế: ………………………………………………….

+ Họ và tên: …………………………………………. Giới tính: ……………………………………..

+ Năm sinh: ………………………………………………………………………………………………

+ Lĩnh vực đào tạo: ……………………………………………………………………………………..

+ Thời gian đào tạo:……………………………………………………………………………………..

+ Kinh phí đào tạo: ………………………………………………………………………………………

Lý do chưa đào tạo được người lao động Việt Nam để thay thế: …………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu đơn vị.

Doanh nghiệp, tổ chức

 

 

 

 

Tag: văn thực hiện là gì điều khoản thông báo không mua sắm quy định dịch vụ de gea fpt thuê wifi thanh toán về bản quyết