Giấy chứng nhận sinh viên

Giấy chứng nhận sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường……………………………..

Tôi tên:………………………………………………………….. Mã số sinh viên:…………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………

Là sinh viên lớp:………………………………………………………….Khóa………………………………………

Hệ đào tạo: ………………………….. tại Trường Đại học………………………………………………………..

Tôi làm đơn này kính gởi đến Ban Giám hiệu xác nhận cho tôi là sinh viên đang học tại nhà Trường.

Lý do:………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng./.

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU
…………, ngày…..tháng…..năm………
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA
……………., ngày…..tháng…..năm……..
Người làm đơn
(Chữ ký, ghi rõ họ tên)